Stappenplan bouw en verbouw

Heeft u bouwplannen en vraagt u zich af of u hiervoor een omgevingsvergunning kunt krijgen? Doorloop dan het stappenplan.

Stap 1: de vergunningencheck

Ga eerst na of u voor uw bouwplan een omgevingsvergunning nodig heeft (vergunningcheck). Voer uw locatie en bouwplannen in en beantwoord vragen op Omgevingsloket online en u ziet direct of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

In de folders over Vergunningsvrij bouwen  op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het bouwen of verbouwen zonder vergunning. Heeft u geen omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u meteen aan de slag.

Monumenten

Is uw pand een (gemeentelijk) monument of ligt het in het beschermd stadsgezicht? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Wilt u (ver)bouwen, dan adviseren wij u uw plannen eerst in een vooroverleg te laten beoordelen door de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.

Meer informatie vindt u op Wonen in een monument. Weet  u niet zeker of uw pand een monument is, dan kunt u daar ook de monumentenlijst raadplegen.

Stap 2: de bestemmingsplantoets

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan toetst de gemeente uw bouwplan aan allerlei wetten en regels. Ook aan het bestemmingsplan. 

  • Algemene informatie vindt u op de pagina bestemmingsplannen;
  • Het bestemmingsplan dat geldt voor uw gebied, vindt u op Ruimtelijkeplannen.nl;
  • Vragen over de bestemmingsplantoets kunt u stellen aan het team Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM);
  • Past uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan? Dan heeft u een vergunning nodig om van het bestemmingsplan af te mogen wijken.

Stap 3: de welstandstoets

Verandert door uw bouwplan het uiterlijk van het pand? Dan wordt uw bouwplan getoetst aan de welstandsnota. Ook reclameplannen worden getoetst. 

Stap 4: bodemonderzoek

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor het bouwen of verbouwen van een bouwwerk waar vaak mensen verblijven, zoals bijvoorbeeld een woning of bedrijfsgebouw, dan moet u een (verkennend) bodemonderzoek laten uitvoeren. Hiermee kunt u aantonen dat u gaat bouwen of verbouwen op niet verontreinigde grond. Of u een onderzoek moet laten doen, kunt u navragen bij de gemeente dan wel de Regionel uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). Deze dienst adviseert over milieu-aspecten.

Het bodemonderzoek moet door een erkend en gecertificeerd bureau worden uitgevoerd. Op de website van SIKB of Rijkswaterstaat vindt u meer informatie en een lijst met erkende bedrijven.

Als uit het onderzoek blijkt dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde gebruik, zal extra bodemonderzoek en soms bodemsanering noodzakelijk zijn. Bij de regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord kunt u meer informatie hierover verkrijgen.

Stap 5: archeologisch onderzoek

De gemeente Langedijk heeft een aantal belangrijke archeologische gebieden. Wilt u in zo’n gebied graven? Dan moet er eerst onderzocht worden of er archeologische resten aanwezig of te verwachten zijn. Is dat het geval, dan kan de gemeente voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning.

Op de archeologische verwachtingenkaart is te zien welke gebieden binnen de gemeente archeologisch belangrijk zijn. Of u een archeologisch onderzoek moet laten doen, kunt u navragen bij de gemeente (team VROM).

Stap 6: de Wet Natuurbescherming

Stap 7: toets aan parkeernormen

Parkeerbehoefte dat ontstaat Als gevolg van realisatie van uw bouwplan dient op eigen terrein opgevangen te worden. Dit is vastgelegd in ons Parapluplan Parkeernormen en normen laad- en losvoorzieningen Langedijk.

De volgende plannen worden onder andere aan de parkeernormen getoetst:

  • bouwen van woningen en bedrijven;
  • splitsen van een woning;
  • vergroten van een bedrijfspand;
  • veranderen van een gebruiksfunctie van een pand.