Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U heeft waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig wanneer u:

 • Uw woning of bedrijfspand wilt bouwen, verbouwen of slopen,
 • Een monument wilt verbouwen, herstellen of aanpassen;
 • Een inrit wilt aanleggen naar de weg;
 • Een stoep wilt veranderen of verlagen;
 • Een beeldbepalende boom wilt omhakken, rooien of stevig snoeien;
 • Een monumentale boom of struik wilt aanpassen, of iets in de omgeving van de boom of struik wilt veranderen;
 • Grondwater wilt gebruiken of slootwater wilt wegpompen;
 • Werkzaamheden wilt uitvoeren in een gebied met landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde.
   

Voor bedrijven

Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

 • Veel energie verbruikt;
 • De lucht vervuilt;
 • Geluidsoverlast veroorzaakt;
 • Geuroverlast veroorzaakt.

Voorwaarden

U kunt bij het Omgevingsloket Online (OLO) uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de aanvraag te doen. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine activiteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden.
 • Omgevingsvergunning, reguliere procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Omgevingsvergunning, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig bij een grote afwijking van het bestemmingsplan, bijvoorbeeld als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen, bij grotere noodzaak voor brandveiligheid of bij een monument.
   

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.
 

Aanpak

U kunt met de omgevingsvergunning verschillende vergunningen in één keer regelen. U dient één aanvraag in voor een complete procedure. Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningscheck bij het Omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook:

 • Online uitzoeken of u een vergunning nodig heeft;
 • Nagaan welke voorwaarden bij de vergunning horen;
 • Te weten komen welke stappen u moet nemen om de vergunning aan te vragen;
 • De vergunning direct online aanvragen.

De beslistermijn van de reguliere procedure is 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.
In geval van de uitgebreide procedure streven we ernaar om de vergunning binnen 6 maanden te verlenen.


Tips voor het Omgevingsloket

Tips voor het gebruik van de Omgevingsloket Online:

Vooroverleg aanvragen

Stappenplan bouw en verbouw

 

Vooroverleg met gemeente

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u een vooroverleg met de gemeente aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. Het vooroverleg is een informele en informatieve aanvraag. Het is bedoeld om aanvragen van tevoren te toetsen op haalbaarheid en/of welstand. Zo hoeft u geen onnodige kosten te maken. De gemeente laat in het vooroverleg weten of uw plan kans maakt op een vergunning. U bent niet verplicht om een vooroverleg met de gemeente te houden. Wel kan het voor veel duidelijkheid zorgen. Om een vooroverleg in te plannen, maakt u online een afspraak en kiest u voor 'Omgevingsvergunning'.
 

Maak online een afspraak

 

Aan- en afmelden van werkzaamheden

Nadat u de omgevingsvergunning heeft ontvangen, moet u bij de gemeente melden dat u met de werkzaamheden start. De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert of u bouwt en of u het gebouw en perceel gebruikt, zoals in de vergunning staat beschreven. Ook checkt de inspecteur de bouwmethoden, aan- en afvoer van materialen en afval. Zodra u klaar bent met de werkzaamheden moet u dit schriftelijk melden bij de gemeente voordat u het pand in gebruik neemt. Het gaat om werkzaamheden waarvoor u een omgevingsvergunning heeft.
 

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt die plant- en diersoorten die vrij in het wild leven. In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor de Wet natuurbescherming zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor iedereen en voor alle planten en dieren, beschermd of niet. Activiteiten die u onderneemt mogen niet schadelijk zijn voor de (beschermde) soorten.


Relevante links


Vragen?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de afdeling VVH, Team Vergunningen via telefoonnummer 0226 33 44 33 of per e-mail via info@gemeentelangedijk.nl t.a.v. Team Vergunningen. Kies bij het maken van een afspraak voor 'Omgevingsvergunning'.
 

Maak online een afspraak (tijdelijk niet mogelijk)