Aanvraagreglement Beeldkwaliteits- en Duurzaamheidsfondsen

1. Algemene doelstelling Beeldkwaliteits- en Duurzaamheidsfondsen

De algemene doelstelling van de Beeldkwaliteits- en Duurzaamheidsfondsen Noord-Holland Noord is om ingrepen, die de beeldkwaliteit van verouderde bedrijventerreinen en bedrijfspanden en de verduurzaming van de bedrijfspanden ten goede komen, via financiële bijdragen aan vastgoedeigenaren te stimuleren. Hierbij wordt gestreefd naar een significante verbetering van het aanzicht van - vanaf de openbare weg zichtbare - gevels, inritten, groenvoorzieningen en/of parkeerfaciliteiten van bedrijfspanden op bedrijventerreinen alsmede een verduurzaming van de bedrijfspanden waardoor verbruik van energie en daarmee uitstoot van CO2 wordt teruggedrongen.
 

2. Actieve beeldkwaliteits- en duurzaamheidsfondsen 2016/2018

Er lopen momenteel 17 beeldkwaliteitsfondsen in West-Friesland en in de Kop van Noord-Holland, van waaruit bijdragen worden uitgekeerd voor fysieke ingrepen die de beeldkwaliteit ten goede komen. De onderhavige regeling voorziet naast bijdragen voor investeringen in beeldkwaliteit tevens in bijdragen voor investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. De Beeldkwaliteits- en Duurzaamheidsfondsen Noord-Holland Noord zijn voor de gemeente Langedijk op € 100.000,- gesteld, waarbij de beoogde investering € 400.000,- is. Wanneer een fonds uitgeput raakt, is het niet meer mogelijk om bijdragen vanuit dit fonds aan te vragen en/of toe te kennen.
 

3. Uitvoering beeldkwaliteits- en duurzaamheidsfondsen en besluitvorming

De gemeente Langedijk werkt in de Beeldkwaliteits- en Duurzaamheidsfondsen samen met de Bedrijfskring Langedijk en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN). In de gemeente Langedijk is hiervoor een projectleider aangesteld, die verantwoordelijk is voor de toekenning van aanvragen en uitbetaling van de toegekende bijdragen na afronding van een ingreep. Dit doet hij in overleg met de toetsingscommissie. Hij is tevens verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de uitvoering en voorzitter van de toetsingscommissie.
 

4. Toetsing van de aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet een aanvraag voldoen aan diverse vereisten, die in dit aanvraagreglement beschreven zijn. Daarnaast wordt tijdens de beoordeling ook een afweging gemaakt of een ingreep, waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd, voldoende bijdraagt aan de doelstelling van de regeling. De aanvragen worden beoordeeld door een toetsingscommissie. De toetsingscommissie brengt advies uit aan de projectleider die het formele besluit over de aanvraag neemt. Tegen het advies van de toetsingscommissie en/of het besluit van de projectleider over de aanvraag, kan geen bezwaar worden ingediend.
 

5. Samenstelling toetsingscommissie

De toetsingscommissie bestaat uit drie leden en verschilt per bedrijventerrein van samenstelling:

 • Een vaste voorzitter vanuit de gemeente
 • Een vertegenwoordiger van het ONHN
 • Een vertegenwoordiger van de op het onderhavige bedrijventerrein actieve
 • ondernemersvereniging.

Leden van de toetsingscommissie kunnen zich na instemming van de voorzitter laten vervangen.
Indien de NHN en/of de ondernemersvereniging op enig moment geen vertegenwoordiger levert, zal
de voorzitter van de toetsingscommissie een waarnemer aanwijzen of zelf waarnemen.


6. Wijze van indienen aanvraag en behandeling aanvragen

 1. Een aanvraag voor een bijdrage voor de gemeente Langedijk moet worden ingediend met het door ONHN beschikbaar gestelde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is beschikbaar via de website: www.bedrijvenloketregioalkmaar.nl en moet inclusief alle bijlagen ingediend worden via e-mail aan: ondernemen@gemeentelangedijk.nl.
 2. De aanvraag kan vanaf 1 oktober 2016 tot uiterlijk 30 september 2018 per e-mail worden ingediend bij de gemeente Langedijk.
 3. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst ter toetsing en besluitvorming in behandeling genomen, zodra een compleet ingevuld aanvraagformulier en alle benodigde stukken / bijlagen per e-mail zijn ingediend bij de gemeente. In het aanvraagformulier wordt aangegeven welke stukken / bijlagen verplicht moeten worden meegestuurd met de aanvraag.
 4. Indien een aanvraag in behandeling wordt genomen, wordt per e-mail een ontvangstbevestiging gestuurd, waarin staat wanneer de uitslag wordt gegeven op de aanvraag. Het besluit op de aanvraag wordt uiterlijk 40 dagen na ontvangst van de aanvraag genomen door de projectleider van de gemeente. Deze termijn kan eenmalig met vier weken verlengd worden.
   

7. Hoogte bijdrage per aanvraag

 1. De bijdrage aan een fysieke ingreep bedraagt maximaal 25% van de investering, met een minimum van € 1.500,- excl. BTW en een maximum van € 15.000,- excl. BTW per aanvraag. Aanvragen onder het minimumbedrag of boven het maximumbedrag worden niet in behandeling genomen.
 2. Aanvragers moeten minimaal twee offertes meesturen met de aanvraag. De offertes moeten een prijsopgaaf geven voor dezelfde ingreep, zodat ze met elkaar vergeleken kunnen worden. Als de uitvoering opgesplitst is in meerdere deelprojecten, moeten per deelproject minimaal twee met elkaar te vergelijken offertes worden meegestuurd.
 3. Wanneer een privaatrechtelijke aanvrager in de afgelopen drie belastingjaren subsidie(s) of een andere vorm van overheidsbijdrage heeft ontvangen, dient de aanvrager een deminimisverklaring in te vullen en mee te sturen met de aanvraag. Een de-minimis formulier is beschikbaar op www.bedrijvenloketregioalkmaar.nl.
   

8. Vereisten ten aanzien van de aanvrager

 1. Enkel de eigenaren van bedrijfspanden / bedrijfskavels kunnen een financiële bijdrage vanuit het beeldkwaliteitsfonds aanvragen.
 2. Een aanvraag kan voor een samenwerkingsverband van meerdere eigenaren op één bedrijventerrein worden gedaan. In dit geval dient één van de partijen door de samenwerkende eigenaren schriftelijk als penvoerder van dit samenwerkingsverband aangewezen te worden.
 3. Indien een aanvrager in de afgelopen drie belastingjaren subsidie(s) of een andere vorm van overheidsbijdrage heeft ontvangen, dient de aanvrager een de-minimis verklaring in te vullen en mee te sturen met de aanvraag.
 4. Een aanvraag voor een bijdrage vanuit een beeldkwaliteitsfonds wordt niet in behandeling genomen, als de aanvrager met de uitvoering is gestart voordat de aanvraag is ontvangen door de gemeente.
 5. Voor een gebouw, gebouwdeel of kavel kan door de eigenaar slechts eenmaal een beroep worden gedaan op deze regeling.
   

9. Vereisten ten aanzien van de ingreep, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd

 1. De aanvraag moet betrekking hebben op een ingreep op een van de bedrijventerreinen genoemd in artikel 2 van dit aanvraagreglement. Voor de gemeente Langedijk zijn dit De Mossel en Zuiderdel. De grenzen van deze bedrijventerreinen worden bepaald in de provinciale monitor werklocaties, die te vinden is op: http://maps.noord-holland.nl/werklocaties.
 2. De ingreep moet betrekking hebben op een verbetering van de beeldkwaliteit van gevels, voorterreinen, private parkeergelegenheden en opritten van bedrijfspanden en locaties die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Uit de aanvraag moet blijken hoe het aanzicht van het gebouw en de directe omgeving duurzaam verbeteren door uitvoering van de ingreep. Dit kan bijvoorbeeld door het materiaalgebruik in de gevel, verfraaien van de entree en parkeervoorzieningen, aanleg of verbetering van groen maar ook andere maatregelen zijn denkbaar. Daarnaast tellen investeringen in verduurzaming van het bedrijfsgebouw mee.
 3. Duurzaamheidsmaatregelen die worden gestimuleerd zijn: LED-verlichting - Restwarmtebenutting - Warmte- en koudeopslag (WKO) - Windturbine (mits passend) - Oplaadpunten elektrische auto - Groen/gas vulpunten - Warmteterugwinning uit ventilatielucht - Vraag gestuurde ventilatie - Zonneboiler - LT-verwarming - Dakisolatie - Vloerisolatie - Spouwmuurisolatie - Paneelisolatie - Isolatie massieve muur - Zonnepanelen - HR++glas U-glas.
 4. De ingreep moet in overeenstemming zijn met de normen over de beeldkwaliteit die de gemeente heeft opgesteld en/of het door ONHN opgestelde Beeldkwaliteitskader dat speciaal voor deze regeling is opgemaakt. Dit Beeldkwaliteitskader is verkrijgbaar via de website www.bedrijvenloketregioalkmaar.nl.
   

10. Weigeringsgronden

De aanvraag tot bijdrage wordt niet gehonoreerd indien:

 1. De ingreep niet financieel haalbaar is.
 2. De aanvrager in surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard.
 3. De ingreep betrekking heeft op een kantoor-, horeca-, detailhandel- of transformatielocatie.
 4. De ingreep betrekking heeft op regulier of achterstallig onderhoud.
 5. Het effect van de ingreep ten opzichte van de investering naar het oordeel van de toetsingscommissie onvoldoende is.
 6. De ingreep enkel gericht is op de vergroting van het bedrijfsoppervlak door uitbouw.
 7. De ingreep inpandige maatregelen betreft (andere indeling, vervangen van verouderde materialen, anders dan verduurzaming van installaties of asbest), die de beeldkwaliteit niet ten positieve beïnvloeden.
 8. Het fonds waaruit een bijdrage wordt gevraagd, uitgeput is.


11. Toekenning van een aanvraag

Het besluit op de aanvraag wordt door de projectleider van de gemeente genomen en per e-mail meegedeeld. Wanneer besloten is de aanvraag toe te kennen, worden de verplichtingen waaraan voldaan moet worden om na uitvoering van de maatregelen tot uitbetaling van de bijdrage te komen, meegestuurd. Deze verplichtingen betreffen in ieder geval:

 1. Instemming met het aanvraagreglement door de aanvrager.
 2. Toestemming aan de gemeente of een door gemeente aangewezen partij om voor, tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden te controleren of de werkzaamheden conform aanvraag worden uitgevoerd.
 3. De verplichting om het logo van de provincie Noord-Holland te gebruiken op eventuele bouwborden en te vermelden dat de maatregelen tot stand komen met hulp van deze organisaties.
 4. Toestemming aan de gemeente of een door de gemeente aangewezen partij om de maatregelen op enigerlei wijze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
 5. Voldoen aan de termijn waarbinnen de maatregelen moeten zijn uitgevoerd en het verzoek om uitbetaling van de bijdrage (incl. de benodigde bewijsstukken) bij de gemeente moeten zijn ingediend.
 6. De bewijsstukken die moeten worden ingediend:
 • Een compleet ingevuld formulier ‘opleverrapport en uitbetalingsverzoek’, dat beschikbaar is op: www.bedrijvenloketregioalkmaar.nl.
 • Kopieën van alle op de uitgevoerde maatregelen betrekking hebbende facturen en betalingsbewijzen.
 • Foto’s na de ingreep.


12. Oplevering en uitbetaling van bijdrage

Uitbetaling van de bijdrage vindt pas plaats na volledige uitvoering van de ingreep waarvoor een bijdrage is toegekend. Er worden geen voorschotten verstrekt aan aanvragers.

 1. De uitvoering moet zijn afgerond binnen zes maanden na het besluit op de aanvraag en uiterlijk op 31 december 2018.
 2. De aanvrager moet binnen één maand na voltooiing van de werkzaamheden een opleverrapport en uitbetalingsverzoek bij de gemeente indienen.
 3. De gemeente controleert of de werkzaamheden conform de plannen zijn uitgevoerd.
 4. Voordat tot uitkering van de toegezegde bijdrage wordt overgegaan moeten alle benodigde vergunningen voor de werkzaamheden zijn verleend, tenzij aangetoond kan worden dat geen vergunning nodig is.


13. Inwerkingtreding Beeldkwaliteits- en Duurzaamheidsfondsen Noord-Holland 2016/2018

 1. Deze regeling treedt in werking met ingang vanaf 1 oktober 2016.
 2. Deze regeling vervalt met ingang van 30 september 2018. Aanvragen om een bijdrage kunnen worden ingediend zolang er budget beschikbaar is, doch uiterlijk tot 30 september 2018.


14. Aanpassing aanvraagreglement

De projectleider van de gemeente kan - in overleg met ONHN en BKL - besluiten het aanvraagreglement en/of het aanvraagformulier aan te passen, als gedurende de uitvoering van de regeling hiervoor aanleiding blijkt te zijn. Dit wordt meegedeeld op: www.gemeentelangedijk.nl/ondernemers, waar steeds het actuele / geldende reglement beschikbaar is.