Regenwater

Het riool kan soms een grote hoeveelheid regenwater niet aan waardoor er langere tijd plassen op de weg kunnen komen te staan. Plassen op straat kunnen ook veroorzaakt worden door het wegprofiel; als de weg een beetje verzakt is. Over het algemeen komen plassen op straat voornamelijk voor bij een gemengd rioolstelsel als de overstorten (richting het oppervlaktewater) het overtollige water niet meer aan kunnen. Uiteraard komt dit voor in extreme gevallen van neerslag. Het kan gebeuren dat er naast overlast ook waterschade optreedt.

Afkoppelen van regenwater

Regenwater is over het algemeen relatief schoon en zou niet gezuiverd hoeven te worden voordat het bijvoorbeeld op het oppervlaktewater terechtkomt. Het regenwater kan daarom afgekoppeld worden. Met afkoppelen wordt bedoeld: het regenwater uit het riool houden door regenpijpen, dakoppervlakken en straatkolken niet op het gemengde riool aan te sluiten. Als er niet wordt afgekoppeld, wordt veel relatief schoon regenwater gezuiverd bij de rwzi, wat ook veel geld kost. Afkoppelen heeft echter ook een aantal nadelen. Om te kunnen afkoppelen, moeten er extra onderdelen worden aangebracht, waardoor er een extra (vervangings)investering gedaan moet worden. Afkoppelen kan nodig zijn om het gemengde riool te ontzien als het hard regent. Bij heftige neerslag kan het hele riool vol raken, kunnen de overstorten het overtollige water niet meer verwerken en komt er water bijvoorbeeld op straat te staan. Bij een overstort komt naast relatief schoon regenwater ook vervuild afwater terecht op het oppervlaktewater. Door middel van afkoppelen, wordt deze ‘milieuvervuiling’ verminderd. In Langedijk is veel oppervlaktewater (sloten, Noorderplas etc.) aanwezig, waardoor afkoppelen plaats kan vinden richting het oppervlaktewater. Afkoppelen kan ook plaats vinden richting het grondwater. Echter, door de slecht doorlatende grond die voornamelijk in Langedijk aanwezig is, is dit veelal geen optie.

Melding doen

Waterwet in Langedijk

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden waarin een achttal wetten is samengevoegd tot één wet: de Waterwet. In de waterwet is onder andere de hemelwaterzorg opgenomen. In de hemelwaterzorg is vastgelegd dat hemelwater van herkomst zodanig schoon is dat dit zonder bezwaar in het milieu (oppervlaktewater of bodem) geloosd kan worden. Op grond van dit principe wordt er van hogerhand druk op de gemeenten uitgeoefend om het hemelwater dat nu in gemengde stelsels wordt ingezameld en afgevoerd naar de rwzi, af te koppelen en lokaal te lozen.
 

Zelf regenwater afkoppelen

Afkoppelen kunt u zelf ook toepassen door bijvoorbeeld het water van uw dak(en) op te vangen in een regenton en het opgevangen water te gebruiken om uw planten in de tuin water te geven. Tevens kan het water opgevangen worden in uw vijver, zodat het water op uw eigen terrein geborgen wordt. Afkoppelen mag geen overlast veroorzaken bij omliggende percelen. Door hergebruik van regenwater (meer) toe te passen, kan drinkwater bespaard worden. Voor meer informatie over regenwater en afkoppelen, kunt u contact opnemen met de gemeente.
 

Melding na hevige neerslag

De riolering in Nederland kan ongeveer twintig millimeter regen per uur verwerken. Er kan na hevige neerslag dus water op straat komen te staan, wat na verloop van tijd wegloopt in het riool. Tijdens dit soort extreme buien moet regenwater tijdelijk opgevangen worden in de openbare en particuliere ruimte. Dat vraagt om samenwerking tussen overheid, ondernemers en bewoners. Zakt het water niet binnen een paar uur weg? Maak hiervan dan melding bij de gemeente. Voeg ook een foto toe, zodat we goed inzicht in de situatie krijgen. Samen kunnen we Langedijk regenbestendig maken.