Besluit over gedoogbeschikking en overgangsrecht

Bewoners van recreatieverblijven die het verblijf op 1 januari 2013 (de peildatum) of eerder al bewoonden, kunnen bij gemeente Langedijk een gedoogbeschikking aanvragen. Deze beschikking geldt alleen zolang de aanvrager zelf in het recreatieverblijf woont.

Na het vertrek van deze bewoner moet het recreatieverblijf weer voor recreatie worden gebruikt. Bij de aanvraag voor een gedoogbeschikking wordt ook gekeken of het verblijf aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit 2012 voldoet. Het kan nodig zijn dat de bewoner daarvoor maatregelen treft. Er wordt handhavend opgetreden tegen bewoners die na 1 januari 2013 zijn komen wonen in een recreatieverblijf dat niet onder het overgangsrecht valt.


Overgangsrecht

Indien een recreatieverblijf voor 18 september 2008 bewoond was en sindsdien onafgebroken voor bewoning in gebruik is geweest, is het overgangsrecht van toepassing. Dit overgangsrecht is niet persoonsgebonden, maar blijft op het recreatieverblijf van toepassing. Als een bewoner of eigenaar een beroep doet op het overgangsrecht, moet hij/zij dit wel kunnen aantonen. Ook voor deze recreatieverblijven geldt dat zij aan het Bouwbesluit 2012 voor de functie ‘wonen’ moeten voldoen.


Raadsbesluit

Op 21 januari 2014 heeft de gemeenteraad met deze aanpak ingestemd. Deze aanpak was door het College van Burgemeester en Wethouders van Langedijk voorgesteld, naar aanleiding van de vele zienswijzen die werden ingediend na een eerder besluit over het bewonen van recreatieverblijven in oktober 2012. Met dit nieuwe besluit is er duidelijkheid over de mogelijkheden voor het gebruik van recreatieverblijven en de wijze waarop deze regels door het college worden uitgevoerd.


Onwenselijke situatie

Doordat duidelijke regelgeving in het verleden ontbrak en de gemeente niet altijd eenduidig heeft opgetreden, is er een onwenselijke situatie ontstaan. Bewoning van de recreatieverblijven hoeft niet onmiddellijk worden beëindigd, wat het college betreft. Het college vindt wel dat de recreatieterreinen op langere termijn gebruikt moeten worden waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk voor recreatie. Woonwijken op locaties ver buiten de bebouwde kom zijn niet gewenst, als gekeken wordt naar een goede ruimtelijke ordening. Ook de recreatieterreinen zelf zijn volgens het college niet geschikt voor permanente bewoning.


Persoonsgebonden beschikking

Met een persoonsgebonden gedoogbeschikking wordt rekening gehouden met het belang van bewoners. Het college realiseert zich dat sommige eigenaren desondanks negatieve gevolgen van dit besluit kunnen ondervinden. Voor hen geldt echter dat zij bij aankoop van het recreatieverblijf een grotere eigen verantwoordelijkheid hebben over de toegestane gebruiksmogelijkheden. Hiervoor hadden bewoners het bestemmingsplan kunnen raadplegen. Bovendien heeft er informatie in de koopovereenkomst en notariële akte gestaan over het recreatieve gebruik.