Snippergroen

Snippergroen is een stukje openbaar groen op gemeentegrond, dat grenst aan uw huisperceel. Onder bepaalde voorwaarden kunt u deze grond van ons kopen, bijvoorbeeld ter uitbreiding van uw tuin. Op deze pagina leest u meer over het aanvragen van snippergroen, of het gebruik hiervan.

Voordat de gemeente overgaat tot de verkoop van snippergroen, wordt onderzocht of het stukje grond kan worden uitgegeven. Dit doen wij aan de hand van vaste uitgiftecriteria. Snippergroen komt bijvoorbeeld niet in aanmerking voor verkoop, als het nog een functie voor de openbare ruimte vervult. Ook kan dit het geval zijn als er kabels of leidingen in de grond liggen. Wanneer verkoop geen optie is, kijken wij of het verhuren van de grond een mogelijkheid is.

Er zijn ook situaties waarbij gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond, waar dit niet bij ons is geregistreerd. In deze situaties scheppen wij graag duidelijkheid en bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor het verdere gebruik van de grond.

Snippergroen aanvragen

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van snippergroen bij uw woning? Dien dan een aanvraag in. Hierbij hebben wij de onderstaande informatie van u nodig. Zonder deze informatie kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

 • Een tekening en/of foto waarop de locatie van de grond duidelijk wordt aangegeven.
 • Een inschatting van de grootte van de grond.
 • Een oelichting waarvoor u de grond wilt gebruiken en hoe u het wilt inrichten.
 • Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres).
 • Een vermelding of u eigenaar of huurder bent van het aangrenzende perceel.

Dien uw aanvraag per post of per e-mail in, via info@gemeentelangedijk.nl, onder vermelding van 'snippergroen'. Wij doen ons best om u binnen 6 weken uitsluitsel te geven.

Gemeente Langedijk
T.a.v. afdeling Beheer-Ruimte
Postbus 15
1723 ZG Noord-Scharwoude
 

Onrechtmatig gebruik

In sommige situaties wordt er onrechtmatig gebruik gemaakt van gemeentegrond. Inwoners gebruiken dan gemeentegrond voor privégebruik, zonder dat er (schriftelijke) afspraken zijn gemaakt. Vaak zijn inwoners zich hier niet van bewust. Daarom willen wij deze situaties graag aanpakken en waar mogelijk het gebruik van de grond voortzetten, door de grond aan de gebruiker te verkopen of verhuren.

Gelijkheidsbeginsel

Ons uitgangspunt hierbij is dat we de feitelijke en juridische situatie zoveel mogelijk met elkaar in overstemming brengen. Hierbij vinden we het gelijkheidsbeginsel erg belangrijk. Wij willen dat de voorwaarden van het gebruik van snippergroen gelijk is voor nieuwe én bestaande gebruikers. Daarnaast is het onze wettelijke taak om op te treden tegen onrechtmatig gebruik en het mogelijk verlies van grond.

Planning

We gebruiken een gebiedsgerichte aanpak, waardoor we vaak kern per kern handelen. De komende periode richten we ons vooral op de dorpskern Zuid-Scharwoude.

Aanpak van onrechtmatig gebruik

Wij informeren bestaande gebruikers per brief over het gebruik van gemeentegrond. Hierin leggen wij uit waar en hoeveel gemeentegrond er vermoedelijk wordt gebruikt. Ook informeren we over het mogelijk verder gebruiken van de grond en hoe we te bereiken zijn. Bij deze brief sturen we ook een situatietekening en het Kompas Snippergroen mee. Deze geeft overzichtelijk weer hoe het proces verder loopt.

Persoonlijk contact

Een dergelijke brief roept mogelijk vragen op en soms hebben we een situatie verkeerd ingeschat. Daarom vinden wij persoonlijk contact erg belangrijk. Graag zelfs, want zo lossen we het samen sneller op. Neem gerust contact op met een van onze medewerkers:

 • Jacinta van Ettinger: 0226 33 44 43
 • Ecem Karademir: 072 57 55 563 
 • Jan Wagemaakers: 0226 33 46 62

Contact over bestaande gebruikssituaties is mogelijk tijdens (telefonische) spreekuren. Deze zijn op dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. Schikt dit niet? Stuur dan een korte e-mail naar info@gemeentelangedijk.nl. Wij maken dan een (telefonische) afspraak met u, op een voor u passend moment.

Uitgiftecriteria

Elke aanvraag of gebruikssituatie wordt getoetst aan de hand van vaste uitgiftecriteria. Deze criteria hebben een relatie tot verschillende disciplines die belang hebben bij de inrichting van de openbare ruimte. Snippergroen komt in aanmerking voor uitgifte, tenzij:

 • Er sprake is van structuurgroen, bijvoorbeeld beeldbepalend groen, ecologisch groen en functioneel groen bedoeld voor recreatie.
 • Er naar het oordeel van de gemeente onvoldoende openbaar groen in de wijk overblijft.
 • Er zich in de grondstrook monumentale, waardevolle, kwetsbare en/of zorgbehoevende bomen bevinden.
 • De resterende groenstrook niet efficiënt kan worden beheerd door de gemeente.
 • Er door de uitgifte onlogische eigendomsverhoudingen en/of begrenzingen ontstaan.
 • De uitgifte van de grond leidt tot toename van de versnippering.
 • De grond deel uitmaakt van de entree van de wijk.
 • De grond deel uitmaakt van de structuur van de weg en/of een openbare parkeerplaats.
 • De grond een berm langs doorgaande wegen en/of paden betreft.
 • Het de veiligheid (verkeer en sociaal), naar het oordeel van de gemeente, in gevaar brengt.
 • Te verwachten is dat zich als gevolg van de uitgifte ongewenste planologische ontwikkelingen (zullen) voordoen.
 • De cultuurhistorische, ecologische of archeologische waarden door uitgifte verloren gaan.
 • Er naar het oordeel van de gemeente belemmeringen (functioneel, visueel etc.) voor omwonenden ontstaan.
 • De uitgifte ten koste gaat van de toegankelijkheid van de aangrenzende openbare ruimte en/of eigendommen van derden.
 • Er reeds andere claims op de grond liggen.
 • De gemeente de grond nodig heeft voor de afvoer van regenwater (infiltratie) en/of voor andere klimaat adaptieve maatregelen.

Bij de verkoop van snippergroen gelden hierop nog een aantal uitzonderingen. Snippergroen komt niet in aanmerking voor verkoop als:

 • De oppervlakte van de grond meer dan 200 m² bedraagt en/of het bouwgrond betreft.
 • Er kabels en leidingen (inclusief riolering) in de grond liggen.
 • De aanvrager/gebruiker een huurder betreft van een aangrenzende huurwoning.

Daarnaast zijn er ook situaties waarbij wij de grond niet wensen te verkopen, maar wel wensen te verhuren. Dit kan zich voordoen als wij de grond slechts tijdelijk in gebruik willen geven, bijvoorbeeld met oog op toekomstige ontwikkelingen. Ook komt het voor dat we de grond alleen willen verhuren, omdat we de regie over het gebruik in handen willen houden. In dergelijke gevallen zullen specifieke gebruiksbepalingen in de huurovereenkomst worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan het niet toestaan van een erfafscheiding. Lees meer over de uitgiftecriteria in de beleidsnota.

Gebruiksvoorwaarden

Snippergroen wordt verkocht of verhuurd in de staat waarin het zich bevindt. Na de overdracht, of bij aanvang van de overeenkomst, mag de grond worden gebruikt en ingericht als (sier)tuin. Bij aankoop is het bebouwen van snippergroen mogelijk, bijvoorbeeld met een tuinhuis of het plaatsen van een hekwerk. Voorwaarde is wel dat het bestemmingsplan dit toelaat.

Mocht de bestemming van de grond bij aankoop nog niet overeenkomen met het gebruik als tuin, dan zullen wij ons inspannen om dit bij de eerstvolgende herziening te actualiseren. Via het Omgevingsloket en Ruimtelijke Plannen kunt u nagaan wat de (vergunningsvrije) bouwmogelijkheden zijn. Bij verhuur van snippergroen zijn bouwwerken minder wenselijk. Soms zijn deze niet, of alleen vergunningsvrij toegestaan.

Kosten

De kosten voor snippergroen worden jaarlijks vastgesteld door het college. Dit jaar bedraagt de grondprijs € 170,- per m² 'kosten koper'. Om de verkoop van snippergroen te stimuleren, wordt een korting van 40% gegeven. Hierdoor bedraagt de verkoopprijs momenteel € 102,- per m² kosten koper.

Grondprijs met korting: € 102,- per m² kosten koper

Met 'kosten koper' wordt bedoeld dat de kosten die gepaard gaan met de verkoop voor rekening van de koper komen. Denk hierbij aan de overdrachtsbelasting, de notariskosten en de kosten voor het Kadaster. Ter indicatie hebben wij een kostenoverzicht opgesteld van deze kosten. Voor percelen die groter zijn dan 200 m², wordt de grondprijs vastgesteld door middel van een taxatie. Dat is ook het geval als de aankoop van de grond extra bebouwing mogelijk maakt.

Huurprijs

De verhuurprijs van snippergroen bedraagt € 3,40 per per m² per jaar. Hierbij geldt een minimumverhuurprijs van € 50,- per jaar. Jaarlijks kan de huursom worden geïndexeerd conform de Consumenten Prijs Index (CPI). Bij verhuur zijn er geen bijkomende kosten.

Verjaring gemeentegrond

Als gemeentegrond al een lange tijd wordt gebruikt en zelfs in bezit genomen is, dan kan er na een bepaalde termijn sprake zijn van verjaring. Verjaring wil zeggen dat het eigendomsrecht van de oorspronkelijke eigenaar overgegaat op de inbezitnemer, doordat de rechtsvordering is verjaard. Omdat dit soms voorkomt, leggen we graag uit welke vormen van verjaring er zijn. Ook leggen we uit hoe wij hier als gemeente mee omgaan.

Uitgangspunten

Bij verjaring hanteren we een aantal uitgangspunten op basis van landelijke wetgeving en rechtspraak:

 • Het eigendom is in Nederland heel goed beschermd. Van verjaring is niet snel sprake. Dit geldt in het bijzonder voor gemeentegrond. Een beroep op verjaring dient dan ook aan strikte vereisten te voldoen.
 • Degene die zich op verjaring beroept, moet kunnen bewijzen dat er sprake is van verjaring.
 • Is sprake van verjaring, dan werkt de gemeente in beginsel mee aan de erkenning van deze verjaring.
 • Het in bezit nemen en houden van gemeentegrond, wetende dat deze grond eigendom is van de gemeente, is onrechtmatig en kan leiden tot een schadevergoeding.
 • Bij eventuele toewijzing van het beroep op verjaring draagt de verkrijger de kosten van inschrijving van verjaring in de openbare registers. De gemeente vergoedt niet de eventueel gemaakte kosten die met een beroep op verjaring samenhangen.

Verjaringsvormen

Er zijn twee vormen van verjaring: verkrijgende verjaring en bevrijdende verjaring. Bij verkrijgende verjaring geldt een verjaringstermijn van 10 jaar en zal sprake moeten zijn van handelen te goeder trouw. Bij bevrijdende verjaring geldt een verjaringstermijn van 20 jaar, waarbij handelen te goeder trouw geen vereiste is. Bij beide vormen van verjaring zal wel sprake moeten zijn van bezit.

Bezit

Bezit houdt in dat iemand de gemeentegrond minimaal 10, dan wel 20 jaar voortdurend, onafgebroken, ongestoord, openbaar en ondubbelzinnig in gebruik heeft gehad. Of er sprake is van bezit kan per situatie verschillen. Het gaat erom welke handelingen op de gemeentegrond zijn verricht en hoe de grond er uit heeft gezien. Voor een geslaagd beroep op verjaring is het belangrijk dat degene die de grond in gebruik heeft genomen, zich echt als eigenaar van de grond gedraagt. Ook moet het voor iedereen duidelijk zijn dat de oorspronkelijke eigenaar (de gemeente) geen macht meer heeft over de grond.

Schadevergoeding

Bij een geslaagd beroep op verjaring verliezen wij onze grond. Uit rechtspraak blijkt dat eigendomsverlies door verjaring het gevolg kan zijn van onrechtmatig handelen. In sommige gevallen kunnen wij daarom een schadevergoeding eisen van de nieuwe eigenaar. Meestal zal de schadevergoeding een geldbedrag zijn. Hierbij hanteren wij de grondprijs van snippergroen. In plaats van een geldbedrag kunnen wij ook de teruglevering van de grond eisen. Bijvoorbeeld bij een dringende reden als de grond nodig is voor een herinrichting van het openbaar gebied. Of als er kabels en leidingen in de grond liggen die toegankelijk moeten blijven. Een geslaagd beroep op verjaring kan dus leiden tot een schadevergoeding, waardoor naast de inschrijvingskosten ook nog een schadevergoeding dient te worden betaald.

Beroep op verjaring

Wilt u een beroep op verjaring doen? Dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail aan ons laten weten, waarbij u uw stelling onderbouwd met bewijs. Voor een geslaagd beroep moet er bewijs aangeleverd worden, zowel op verkrijgende als bevrijdende verjaring. Dit kunnen gedateerde foto’s, video’s of ander beeldmateriaal zijn. Ook kunnen dit facturen of andere documenten zijn, die aantonen dat (en door wie) er ‘bezitsdaden’ zijn gepleegd, wanneer en over welke periode. Getuigenverklaringen kunnen ook als aanvullend bewijs dienen. Een getuige moet wel een eigen verklaring schrijven. De getuige mag zelf geen partij zijn, of een belang hebben bij de uitkomst van het beroep. Zonder bewijs kunnen wij een beroep op verjaring niet beoordelen en nemen wij deze niet in behandeling.


Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het gebruik van snippergroen? Neem dan contact op met Jacinta van Ettinger, Ecem Karademir of Jan Wagemaakers van de afdeling Beheer-Ruimte. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 0226 - 33 44 33 of per e-mail via info@gemeentelangedijk.nl.