Melding doen

Ligt er een tegel scheef? Is er een boom omgewaaid? Werkt straatverlichting niet? Geef het aan ons door. We vinden het belangrijk dat de openbare ruimte die we allemaal gebruiken veilig en schoon is.

Direct een melding doen

Waar kunt u een melding over doen

Hieronder ziet u over welke onderwerpen u een melding kunt doen.

Riool en water

Uw melding kan gaan over problemen met water in de openbare ruimte of de riolering. Meldingen over drinkwater geeft u door aan het waterleidingbedrijf.

Afval en reiniging

Uw melding kan gaan over afvalbakken, (ondergrondse) afvalcontainers, prullenbakken, zwerfafval, grofvuil, afvaldumping of afvalpasjes/sleutels.

Openbaar groen

Uw melding kan gaan over plantsoenen, parken en bermen*, maaien, snoeien, onkruid en kappen.

Let op: bermen langs de provinciale wegen (N194, N241, N242, N245, N504, N508) worden niet door de gemeente beheerd. Neem hiervoor contact op met provincie Noord-Holland.

Speeltoestellen en bankjes

Uw melding kan gaan over speeltoestellen, speeltuinen en bankjes. Meldingen over:

  • Maaien, snoeien en onkruid bij speeltuinen vallen onder ‘Openbaar groen’.

  • Steigers vallen onder ‘Wegen en verlichting’.

  • Hondenpoep valt onder ‘Overlast dieren’.

Wegen en verlichting

Uw melding kan gaan over bestrating, lantaarnpalen, verkeerslichten, verkeersborden of beweegbare palen. Hierbij horen ook meldingen over bruggen, geluidschermen of steigers. Of modder, olie of gladheid op de weg.

Meldingen over:

  • Openbare prullenbakken of zwerfafval vallen onder ‘Afval en reiniging’.

  • Parkeeroverlast vallen onder ‘Handhaving’.

Overlast dieren

Uw melding kan gaan over ongedierte, zwerfdieren, loslopend vee, dode dieren of hondenpoep in de openbare ruimte.

Handhaving openbare ruimte

Uw melding kan gaan over overlast waarbij de BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) kan worden ingeschakeld, zoals parkeeroverlast, vaaroverlast, stank- of geluidsoverlast, overlast door personen, of situaties die onveilig zijn voor het verkeer.

Handhaving overig

Uw melding kan gaan over overlast bij percelen of gebouwen waarbij bouw- en woningtoezicht wordt ingeschakeld, zoals strijdig gebruik bestemmingsplannen


Andere meldingen

Aan de gemeente kunt u ook andere zaken doorgeven: