Structuurvisie 2012-2030

In een structuurvisie geeft de gemeente de ruimtelijke ontwikkelingen voor de lange termijn weer. Vanuit het huidige bestaande beleid op bijvoorbeeld het gebied van wonen worden integrale ruimtelijke voorstellen ontwikkeld voor de toekomst van Langedijk.

Vanuit het huidige bestaande beleid op het gebied van wonen, werken, welzijn, verkeer, water etc. worden integrale ruimtelijke voorstellen ontwikkeld voor de toekomst van Langedijk. Een structuurvisie geeft de hoofdlijnen van ruimtelijk beleid weer voor de komende tien tot twintig jaar.

Basis voor bestemmingsplannen

Naar de toekomst toe is een structuurvisie ook een kapstok voor bestemmingsplannen en bouwaanvragen. Op basis van de structuurvisie worden onderdelen verder uitgewerkt tot (schets)ontwerpen en onderzocht op haalbaarheid. Als dat tot positieve resultaten leidt, wordt overgegaan tot het maken van een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is concreter en meer gedetailleerd dan een structuurvisie. In een bestemmingsplan regelt de gemeente waar en wat gebouwd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Op basis van een bestemmingsplan worden bouwplannen getoetst en bouwvergunningen verleend.

Samenspraak

De structuurvisie 2012-2030 is tot stand gekomen in nauwe samenspraak tussen ambtenaren, politiek, burgers en belangenorganisaties. De gemeenteraad van Langedijk heeft de Structuurvisie Langedijk 2012-2030 vastgesteld in zijn vergadering van 18 september 2012.

Van structuurvisie naar Omgevingsvisie

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dan hebben we het niet meer over bestemmingsplannen maar over omgevingsplannen en de structuurvisie wordt de Omgevingsvisie. Langedijk en Heerhugowaard werken samen aan een nieuwe Omgevingsvisie. Deze Omgevingsvisie vervangt de huidige structuurvisie en vormt ook weer de basis voor omgevingsplannen.