Monumenten, Archeologie en Cultuurhistorie

De Erfgoedcommissie van de gemeente Langedijk bestaat sinds 2008 uit vijf leden. De taken van de Erfgoedcommissie strekken zich uit over de gemeentelijke Erfgoedverordening en de Monumentenwet 1988.

In de Erfgoedverordening zijn zaken vastgelegd rond de aanwijzing van en vergunningverlening voor monumenten en de bescherming van archeologische waarden.

Monumentenwet

De Monumentenwet 1988 regelt de aanwijzing en bescherming van rijksmonumenten en archeologische waarden. De Erfgoedcommissie adviseert het college over aanvragen monumentenvergunning voor beschermde monumenten en over cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Werkwijze Erfgoedcommissie

De werkwijze van de Erfgoedcommissie is vastgelegd in de Verordening op de Erfgoedcommissie Langedijk. Vergaderingen van de Erfgoedcommissie zijn openbaar. Agenda’s en verslagen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website en in Langedijk informeert. Als u meer wilt weten over de werkzaamheden van de Erfgoedcommissie of een vergadering wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met de ambtenaar Cultuurhistorie en secretaris van de Erfgoedcommissie. Neemt u contact op met de heer Gerlof Kloosterman via telefoonnummer 0226-334433.

Beleidsnota Cultuurhistorie

De gemeenteraad heeft de Beleidsnota Cultuurhistorie gemeente Langedijk en de bijbehorende Beleidskaart Archeologie vastgesteld. Het beoogde maatschappelijk effect hiervan is dat er een organisatiebreed als maatschappelijk bewustzijn is van het archeologisch- en cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Langedijk. Het vaststellen van de Beleidsnota Cultuurhistorie Langedijk is van belang, omdat Rijk, provincies en gemeenten geconfronteerd worden met een nieuwe rol en voorschriften op het gebied van archeologie en ruimtelijke ordening. Gemeenten zijn verplicht een eigen gemeentelijk archeologiebeleid te ontwikkelen.