Cliëntenraad

De Cliëntenraad van de gemeente Langedijk is een adviesorgaan van het college van burgemeester & wethouders. De Cliëntenraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk beleid op het gebied van de Wmo en de Jeugdzorg. Zij doet dit in samenwerking met de Cliëntenraad van Heerhugowaard en Haltewerk.

Samenstelling clientenraad

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad zet zich in voor de belangenbehartiging van alle inwoners van Langedijk die met de Wmo of Jeugdzorg te maken hebben. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de verbetering van voorlichting door en omgang met de afdeling Publiekszaken. Of kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van gemeente Langedijk. De Cliëntenraad zet zich niet in voor individuele belangen.

De Cliëntenraad kan putten uit een grote ervaringsdeskundigheid. Zij zet dit in bij de formulering van adviezen. De Cliëntenraad monitort de veranderingen op het terrein van de Wmo en de Jeugdzorg. De Cliëntenraad adviseert wanneer het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad besluiten gaan nemen over zaken die belangrijk kunnen zijn voor cliënten van de afdeling Publiekszaken. Bijvoorbeeld over voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdzorg.
 

Samenstelling van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit minimaal 9 en maximaal 11 personen. Zij zijn (ervarings)deskundig op het gebied van het lokale beleid en de dienstverlening op het terrein van de Wmo en de Jeugdzorg. De samenstelling van de Cliëntenraad is divers voor wat betreft de vertegenwoordiging en interesses van de leden.
 

Werkwijze

De Cliëntenraad vergadert minimaal 10 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door de inwoners van Langedijk bijgewoond worden. Belangstellenden worden verzocht zich vooraf aan te melden via clientenraad@gmail.com, t.a.v. de secretaris of telefonisch via het gemeentehuis: 0226-334433. De voorzitter, vicevoorzitter en secretaris worden door de leden uit hun midden gekozen. De adviezen van de Cliëntenraad worden door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad meegenomen in hun besluiten. Alle door de Cliëntenraad gegeven adviezen zijn openbaar en opvraagbaar bij de secretaris via clientenraad@gmail.com.
 

Speerpunten

De Cliëntenraad legt de focus op de volgende twee speerpunten:

  • Mantelzorgcompliment
  • Privacybeleid


Contact

Wanneer u als inwoner van Langedijk denkt dat de Cliëntenraad u kan helpen bij vragen over de Jeugdzorg of de Wmo, of andere zaken die de gemeente betreffen, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kan via clientenraad@gmail.com of 0226-334433. De Cliëntenraad functioneert het beste als zij op de hoogte is van wat er speelt binnen onze gemeente.
 

Verder lezen

Vergaderingen cliëntenraad
Jaarverslag cliëntenraad 2014-2015
Verordening cliëntenparticipatie 2014
 

Handige links

Website Dementievriendelijk
Website Netwerk Dementie NHN