Verwijsindex: beter samenwerken voor jeugd

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Denk aan de leraren op school, de huisarts of een jongerenwerker. Niet altijd kennen zij elkaar.
De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord).


Hoe werkt VIN?

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij uw kind. Als een andere professional bij hetzelfde kind betrokken is, maakt het programma een ‘match’. Er kan ook een ‘match’ ontstaan als het gaat om gezinsleden, bijvoorbeeld een broertje of zusje. Door zo’n match komen de professionals met elkaar in contact en kunnen zij met ouders overleggen over de ondersteuning van het kind.

Welke informatie staat er in VIN?

In VIN staat niet waarom de professional betrokken is bij uw kind en wat de zorgen zijn. Alleen de naam, het adres en geboortedatum van het kind en de naam en contactgegevens van de professional staan erin. Als er een match is, kunnen ouders en/of hun kind samen met de professional bespreken hoe de informatie wordt uitgewisseld. Dit kan in een gesprek met alle betrokken hulpverleners, een telefoongesprek of via e-mail.

Wie kunnen er in VIN werken?

Alleen professionals die werken met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar of hun ouders kunnen VIN gebruiken. Bijvoorbeeld leraren, leerplichtambtenaren, (huis)artsen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, jeugdverpleegkundigen, wijkteams en jeugdteams, Halt, (jeugd)GGZ, jeugdbescherming, Veilig Thuis en kraamzorg. Vrijwilligers van bijvoorbeeld een sportclub hebben geen toegang tot VIN.

Door VIN goed te gebruiken en goede afspraken te maken in hun organisatie kunnen professionals beter samenwerken doordat zij elkaar sneller vinden.
Meer informatie staat op de website www.vroegsamenwerken.nl