Cliëntenadviesraad

De Cliëntenadviesraad (CAR) van de gemeente Langedijk is een adviesorgaan van het college van burgemeester & wethouders. De CAR adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk beleid op het gebied van de Wmo en de Jeugdzorg.

Wat doet de Cliëntenadviesraad?

De Cliëntenadviesraad (CAR) zet zich in voor de belangenbehartiging van alle inwoners van Langedijk die met de Wmo of Jeugdzorg te maken hebben. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de verbetering van voorlichting door en omgang met de afdeling Publiekszaken. Of kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van gemeente Langedijk. De CAR zet zich niet in voor individuele belangen. De CAR kan putten uit een grote ervaringsdeskundigheid. Zij zet dit in bij de formulering van adviezen. De CAR monitort de veranderingen op het terrein van de Wmo en de Jeugdzorg. De CAR adviseert wanneer het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad besluiten gaan nemen over zaken die belangrijk kunnen zijn voor cliënten van de afdeling Publiekszaken. Bijvoorbeeld over voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdzorg.

De Cliëntenadviesraad (CAR) bestaat uit minimaal 9 en maximaal 11 personen. Zij zijn (ervarings)deskundig op het gebied van het lokale beleid en de dienstverlening op het terrein van de Wmo en de Jeugdzorg. De samenstelling van de CAR is divers voor wat betreft de vertegenwoordiging en interesses van de leden.
 

Werkwijze

De Cliëntenadviesraad (CAR) vergadert minimaal 10 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door de inwoners van Langedijk bijgewoond worden. Belangstellenden worden verzocht zich vooraf telefonisch aan te melden via het gemeentehuis: 0226-334433. De voorzitter, vicevoorzitter en secretaris worden door de leden uit hun midden gekozen. De adviezen van de CAR worden door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad meegenomen in hun besluiten. Alle door de CAR gegeven adviezen zijn openbaar en opvraagbaar bij de secretaris.

Speerpunten

De Cliëntenadviesraad legt de focus op de volgende twee speerpunten:

  • Mantelzorgcompliment
  • Privacybeleid

Contact

Wanneer u als inwoner van Langedijk denkt dat de Cliëntenadviesraad (CAR) u kan helpen bij vragen over de Jeugdzorg of de Wmo, of andere zaken die de gemeente betreffen, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kan via tel. 0226-334433 of u kunt een e-mail sturen naar carlangedijk@gmail.com. De CAR functioneert het beste als zij op de hoogte is van wat er speelt binnen onze gemeente.

Vergaderdata 2020

De vergaderingen van de Cliëntenadviesraad vinden elke maand op woensdag tussen 09.00 uur en 11.00 uur plaats in het gemeentehuis van Langedijk. In het vergaderrooster wordt rekening gehouden met nu bekende schoolvakanties van het lager en voortgezet onderwijs in regio Noord. Wegens de zomervakantie is er in augustus geen vergadering.

  • 16 september
  • 14 oktober (samen met CAR Heerhugowaard)
  • 18 november
  • 9 december

Notulen

Klik hier voor de notulen van de Cliëntenadviesraad

Adviezen

Klik hier voor de adviezen van de Cliëntenadviesraad

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Handige links

Verordening cliëntenparticipatie gemeente Langedijk 2018

Website Dementievriendelijk
Website Netwerk Dementie NHN