Wmo en Jeugd

 • Voorzieningen Wmo

  De gemeente helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Door ondersteuning thuis aan te bieden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op deze pagina leest u meer over de Wmo.

 • Cliëntenadviesraad

  De Cliëntenadviesraad (CAR) van de gemeente Langedijk is een adviesorgaan van het college van burgemeester & wethouders. De CAR adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk beleid op het gebied van de Wmo en de Jeugdzorg. Zij doet dit in samenwerking met de Cliëntenadviesraad van Heerhugowaard en Haltewerk.

  Lees verder

 • Strategische kadernotitie Sociaal Domein

  De strategische kadernotitie geeft inzicht in de visie, kernwaarden en uitgangspunten binnen het Sociaal Domein. Deze geven de richting aan voor de ontplooiing van activiteiten en initiatieven vanuit de samenleving. Ook wijst het de weg voor toekomstige beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan.

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

 • Sportnota: een levenlang sporten voor iedereen

  In de sportnota staan ‘een leven lang sporten’ en ‘drempels wegnemen om te kunnen sporten’ centraal. De gemeente wil optimaal gebruik maken van de kracht van de Langedijker samenleving. Om hier vorm aan te geven is de sportnota opgesteld in participatie met sportverenigingen, scholen en (maatschappelijke) organisaties die sport en beweging stimuleren.

 • Maatschappelijk werk

  Elke inwoner van gemeente Langedijk die, om welke reden dan ook, problemen heeft kan hulp krijgen. Denk hierbij aan problemen met geld, relaties, gezondheid, verslaving.

 • Kinder- of peuteropvang

  Alle kinderen in de gemeente Langedijk kunnen naar de kinderopvang of peuteropvang. Zij kunnen bij de kinderopvang op verantwoorde en veilige manier spelen en zich ontwikkelen, samen met andere kinderen.

 • Formulierenpunt

  Het Formulierenpunt is een gratis service voor alle inwoners van de gemeente. Opgeleide vrijwilligers helpen bij het begrijpen en invullen van bijvoorbeeld gemeentelijke formulieren, aanvragen en ontheffingen. Elke woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in de bibliotheek Langedijk, Bosgroet 4, Zuid-Scharwoude.

 • Regiotaxi

  De Regiotaxi Noord-Kennemerland is er voor mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoersmogelijkheden of het reguliere openbaar vervoer. U heeft hiervoor een taxipas nodig. Maak een afspraak met team Wmo.

 • Mantelzorg

  Als mantelzorger kunt u (tijdelijk) ondersteuning krijgen, wanneer het geven van zorg te zwaar wordt. Meld u hiervoor bij de gemeente. De gemeente gaat met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden.

 • Gehandicaptenparkeerplaats- en kaart

 • Extra huishoudelijke ondersteuning

  Heeft u aanvullende huishoudelijke ondersteuning nodig? Dan kunt u gebruik maken van de Dienstenvoucher. Deze regeling is bedoeld voor extra ondersteuning en vervangt niet de thuisondersteuning vanuit de Wmo.

 • Leerlingenvervoer

  De gemeente regelt leerlingenvervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of omdat de school voor speciaal onderwijs ver weg ligt.

 • MeedoenPas

  Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een MeedoenPas.

 • Thuisondersteuning

  Thuisondersteuning werd voorheen huishoudelijke hulp genoemd. Als u thuisondersteuning nodig hebt, neemt u contact op met de consulenten van team Wmo.

 • Jeugdhulp

  Heeft u hulp en ondersteuning nodig voor uw kind? Of heb jij als jongere vragen? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de huisarts.

 • Zorgaanbieders Jeugdhulp

  Wilt u weten met welke zorgaanbieders voor jeugdhulp gemeente Langedijk een contract heeft gesloten?