Sociaal domein

 • Wmo

  Meedoen in de samenleving of zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Dat moet voor iedereen mogelijk zijn. De Wmo ondersteunt u daarbij.

  Lees verder

 • Cliëntenadviesraad

  De Cliëntenadviesraad (CAR) van de gemeente Langedijk is een adviesorgaan van het college van burgemeester & wethouders. De CAR adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk beleid op het gebied van de Wmo en de Jeugdzorg. Zij doet dit in samenwerking met de Cliëntenadviesraad van Heerhugowaard en Haltewerk.

  Lees verder

 • Strategische kadernotitie Sociaal Domein

  30 mei 2018

  De strategische kadernotitie geeft inzicht in de visie, kernwaarden en uitgangspunten binnen het Sociaal Domein. Deze geven de richting aan voor de ontplooiing van activiteiten en initiatieven vanuit de samenleving. Ook wijst het de weg voor toekomstige beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan.

 • Sportnota: een levenlang sporten voor iedereen

  In de sportnota staan ‘een leven lang sporten’ en ‘drempels wegnemen om te kunnen sporten’ centraal. De gemeente wil optimaal gebruik maken van de kracht van de Langedijker samenleving. Om hier vorm aan te geven is de sportnota opgesteld in participatie met sportverenigingen, scholen en (maatschappelijke) organisaties die sport en beweging stimuleren.

 • Maatschappelijk werk

  Elke inwoner van gemeente Langedijk die, om welke reden dan ook, problemen heeft kan hulp krijgen. Denk hierbij aan problemen met geld, relaties, gezondheid, verslaving.

 • Jeugd

  Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste van Europa. Met 95 procent van onze kinderen gaat het goed. Een deel van onze jeugd groeit echter niet ‘vanzelf’ op. Zij hebben ondersteuning, hulp of zorg nodig.

  Lees verder

 • Anti-discriminatie

  Iedereen die zich gediscrimineerd voelt kan bij het Meldpunt Discriminatie terecht. Of het nu gaat om leeftijdsdiscriminatie bij een sollicitatie, ongelijke behandeling vanwege een handicap of discriminatie vanwege een geloofsovertuiging. U kunt hiervan melding doen bij Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord.

 • Kinder- of peuteropvang

  Alle kinderen in de gemeente Langedijk kunnen naar de kinderopvang of peuteropvang. Zij kunnen bij de kinderopvang op verantwoorde en veilige manier spelen en zich ontwikkelen, samen met andere kinderen.

 • Formulierenpunt

  19 maart 2019

  Het Formulierenpunt is een gratis service voor alle inwoners van de gemeente. Opgeleide vrijwilligers helpen bij het begrijpen en invullen van bijvoorbeeld gemeentelijke formulieren, aanvragen en ontheffingen. Elke woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in de bibliotheek Langedijk, Bosgroet 4, Zuid-Scharwoude.