Verbetering verkeerssituatie Sint Pancras

Een veilige en goede verkeerssituatie in Sint Pancras is van groot belang. Die verkeerssituatie is al jaren een veelbesproken onderwerp. In september 2020 is een start gemaakt om samen met u en uw kennis en ervaring van het verkeer in Sint Pancras naar oplossingen te zoeken.

Ingenieursbureau Sweco heeft namens het dorp Sint Pancras een rapport opgesteld over de verkeersstructuur in Sint Pancras. Het rapport geeft advies over een veilige en toekomstbestendige hoofdverkeersstructuur. Samen met het dorp heeft Sweco vier leidende principes geformuleerd.

Veilig en toekomstbestendig

Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte, ook als dit ten koste gaat van de ruimte voor auto’s. De hoofdverkeersstructuur krijgt een eenduidige, veilige en herkenbare inrichting. De focus moet komen te liggen op maatregelen ter verbetering van de bestaande hoofdverkeersstructuur in plaats van op een nieuwe infrastructuur. Ook moet het doorgaande karakter van de Bovenweg minder worden benadrukt door aantrekkelijke verblijfsgebieden langs de Bovenweg te creëren.

In het rapport staat beschreven hoe deze vier principes gerealiseerd kunnen worden. Het rapport is op 29 maart 2021 overhandigd aan wethouder Nils Langedijk.

Bekijk het definitieve adviesrapport (PDF, 14,9 kB)

Welke stappen zijn er tot nu toe gezet?

Voor de realisatie van een veilige en goede verkeerssituatie in Sint Pancras zijn tot nu toe de volgende stappen gezet:

Verkeersonderzoek juni/juli 2019

In juni en juli 2019 heeft de gemeente een verkeersonderzoek laten uitvoeren. Een belangrijk onderdeel hiervan was een onderzoek naar de verkeersafwikkeling in Sint Pancras.

Informatiebijeenkomst 24 september 2020

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn de resultaten van het onderzoek naar doorgaand verkeer en de online enquête gepresenteerd. Op basis van deze resultaten zijn samen met inwoners de 7 belangrijkste thema’s bepaald voor wat betreft de verkeerssituatie in Sint Pancras.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek was dat veel autoverkeer in het dorp ook een relatie heeft met Sint Pancras. Automobilisten wonen of werken er, brengen en halen kinderen van school of bezoeken familie of vrienden en doen boodschappen.

Problemen en oplossingsrichtingen 22 oktober en 5 november 2020

Tijdens de tweede digitale bijeenkomst is samen met circa 70 inwoners verder gepraat over de problemen aan de hand van de zeven thema’s met bijbehorende stellingen. Inwoners hebben de problemen verder geduid en aangegeven welke oplossingsrichtingen ze wel en niet wenselijk vinden. Op basis van de deze sessie zijn drie opgaven geformuleerd.

Uitwerking oplossingsrichtingen 12 november 2020

Tijdens de derde digitale bijeenkomst is samen met een afvaardiging van circa 15 inwoners doorgepraat over de drie centrale opgaven. Tijdens deze bijeenkomsten zijn door inwoners concrete oplossingen aangedragen voor de drie opgaven.

Uitwerking plan en toets klankbord 17 december 2020

Sweco heeft na derde bijeenkomst alle aangedragen oplossingen geanalyseerd, samengevoegd en beoordeeld. Er is hierbij gelet op het probleemoplossend vermogen van de aangedragen oplossingen en de ruimtelijke inpassing en technische uitvoerbaarheid. Dit heeft geresulteerd in een lijst met voorlopige maatregelen.

Reacties op conceptplan en presentatie 14 januari 2021

In januari hebben inwoners via verschillende fysieke en digitale kanalen een maand lang kunnen reageren op de voorlopige maatregelen. Sweco heeft ook de voorlopige maatregelen gepresenteerd tijdens een digitale bijeenkomst. Naar aanleiding van de reacties van de inwoners is het conceptmaatregelenpakket aangepast, definitief afgerond en besproken met de Dorpsraad.

Vervolg

Met het overhandigen van het rapport Verkeersstructuur Sint Pancras is het participatietraject afgerond. Het college neemt in april een besluit over het definitieve rapport. De Sint Pancrassers die aan het participatietraject hebben deelgenomen worden geïnformeerd over het collegebesluit.