Westrand Sint Pancras

De westrand van Sint Pancras ontwikkelt zich van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van tientallen perceeleigenaren langs de Gedempte Veert. De vereniging van eigenaren wil op 58 van de circa 90 percelen een woning bouwen.

Planning en proces

 

In 2011 is de gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad van Langedijk. Dit vormt een eerste ruimtelijk kader voor toekomstige woningbouw op de percelen tussen de Benedenweg en de Gedempte Veert.

 

Eind 2016 heeft de gemeenteraad van Langedijk het besluit genomen een gewijzigd kostenverhaal toe te passen voor de verdere ontwikkeling.

 

Begin oktober 2017 zijn de gemeente Langedijk en de coöperatie Gedempte Veert vervolgens een intentieovereenkomst aangegaan voor de ontwikkeling van het gebied. De gemeente heeft (ruimtelijke) uitgangspunten geformuleerd, waarbinnen zij de woningbouwontwikkeling wil faciliteren. Het college heeft op 31 oktober 2017 deze uitgangspunten vastgesteld.

 

Op 29 januari 2019 is het Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de gemeenteraad van Langedijk. Hierin is meer op detailniveau beschreven aan welke ruimtelijke kaders de te bebouwen kavels dienen te voldoen. Hierin zijn 76 bouwkavels opgenomen. Ook heeft de gemeenteraad de verkaveling voor de voormalige Madderomlocatie vastgesteld. In de toekomst kunnen hier 11 appartementen, geschikt voor senioren, worden gerealiseerd.  Deze verkaveling is ook opgenomen in het Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan voor de gehele Westrand. In een latere fase zal duidelijk worden of de appartementen  koop-, danwel huurwoningen zijn en wie deze gaat bouwen.
 

Inrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan

De volgende stap is om een gedetailleerd inrichtingsplan te ontwikkelen voor het openbaar gebied. Om de gemeente hierover te adviseren is inmiddels een klankbordgroep geformeerd bestaande uit 14 adviseurs. Komend voorjaar zullen zij zich buigen over dit plan.

 

Zodra een tweede privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en de grondeigenaren is afgesloten, kan een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt, waarmee de nieuwe woningen planologisch mogelijk worden gemaakt. Naar verwachting kan dit bestemmingsplan begin 2020 in procedure worden gebracht.


Vragen?

Voor meer informatie neemt u contact op met Jasper de Boer van gemeente Langedijk via telefoonnummer 0226 - 33 44 33. Informatie over de coöperatie kunt u vinden op: www.gedempteveert.nl.