Sint Pancras – Westrand

Bouwen aan de Westrand van Sint Pancras is meer dan alleen een huis neerzetten. Het gaat om een langgerekte strook van tientallen percelen aan de Gedempte Veert waarop particulieren in de toekomst een woning kunnen bouwen.

In 2011 heeft de vereniging van eigenaren een bouwverzoek ingediend​, waarin zij aangeeft dat zij op 58 van de circa 90 percelen een woning wil bouwen.
 

Planning & proces

In 2011 is de gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad van Langedijk. Dit vormt een eerste ruimtelijk kader voor toekomstige woningbouw in het gebied aan de westzijde van Sint Pancras op de percelen tussen de Benedenweg en de Gedempte Veert. Eind 2016 heeft de gemeenteraad van Langedijk een besluit genomen een gewijzigd kostenverhaal toe te passen voor de verdere ontwikkeling. Zodra de gemeente Langedijk en de vereniging van eigenaren (thans: coöperatie) een intentieovereenkomst zijn aangegaan voor de ontwikkeling, dan is de volgende stap om een gedetailleerd inrichtingsplan te ontwikkelen voor het openbare gebied aan de Westrand van Sint Pancras. Bovendien formuleren we nadere stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de bebouwing. Dat zal gebeuren in nauw overleg met de eigenaren. Zodra een tweede privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en de grondeigenaren is afgesloten, kan er een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt waarin de nieuwe woningen planologisch mogelijk worden gemaakt.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider, de heer Jasper de Boer via tel. 0226-334433. Informatie over de coöperatie kunt u vinden op: www.gedempteveert.nl.

Lees het meest recente persbericht over het project.