Westrand Sint Pancras

De westrand van Sint Pancras ontwikkelt zich van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie. Het gaat daarbij om woningbouw in diepe achtertuinen van tientallen perceeleigenaren langs de Gedempte Veert. De vereniging van eigenaren wil op 58 van de circa 90 percelen een woning bouwen.

Planning en proces

In 2011 is de gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad van Langedijk. Dit vormt een eerste ruimtelijk kader voor toekomstige woningbouw op de percelen tussen de Benedenweg en de Gedempte Veert. Eind 2016 heeft de gemeenteraad van Langedijk een besluit genomen een gewijzigd kostenverhaal toe te passen voor de verdere ontwikkeling. Begin oktober 2017 zijn de gemeente Langedijk en de coöperatie Gedempte Veert een intentieovereenkomst aangegaan voor de ontwikkeling van het gebied. De gemeente heeft (ruimtelijke) uitgangspunten geformuleerd, waarbinnen zij de woningbouwontwikkeling wil faciliteren. Het college heeft op 31 oktober 2017 deze uitgangspunten vastgesteld.
 

Inrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan

De volgende stap is om een gedetailleerd inrichtingsplan te ontwikkelen voor het openbaar gebied. Bovendien worden nadere stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de bebouwing geformuleerd in een beeldkwaliteitsplan. Dit laatste zal gebeuren in overleg met de betreffende grondeigenaren en andere belanghebbenden in de periode december 2017 tot maart 2018.  Er is inmiddels een klankbordgroep geformeerd bestaande uit 14 adviseurs, die komend voorjaar zal adviseren over beide plannen. Mocht u ook geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in de klankbordgroep, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de heer J. de Boer.

Zodra een tweede privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en de grondeigenaren is afgesloten, kan een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt, waarmee de nieuwe woningen planologisch mogelijk worden gemaakt.


Vragen?

Voor meer informatie neemt u contact op met gemeente Langedijk, de heer Jasper de Boer via telefoonnummer 0226 - 33 44 33. Informatie over de coöperatie kunt u vinden op: www.gedempteveert.nl.