Terugblik informatieavond Nauertogt

Op 27 augustus 2020 is door de gemeente in Koedijk een bijeenkomst over de reconstructie van de Nauertogt en de en herinrichting Achtergraft georganiseerd. Hieronder vindt u de door de bewoners ingebrachte punten/vragen met betrekking tot de reconstructie en de beantwoording door de gemeente.

1. Graag parkeerplaatsen aanbrengen ten hoogte van loopplanken volkstuinencomplex.

De nieuwe inrichting van de weg laat geen ruimte over voor andere doeleinden. Het realiseren van parkeervakken is hier helaas niet mogelijk.

2. De Achtergraft is een doorgaande schoolroute. De aanwezigen geven aan dat ze een plateau niet de juiste maatregel vinden om snelheid eruit te halen. Zij vragen ook of er gegevens zijn van aanrijdingen op dit kruispunt, ongevallenregistratie, omdat de bewoners die naast het kruispunt wonen veel aanrijdingen fiets/auto meemaken.

Een plateau in de kleur rood is verkeerskundig gezien een goede oplossing. Om het plateau extra te accentueren zal het “verkleind” worden door het toepassen van markering. Er zijn 4 ongevallen geregistreerd op deze locatie in de afgelopen 6 jaar, waarvan 2 met letsel.

3. Wat zijn de mogelijkheden voor verlichting langs de Nauertogt? Solitaire verlichting of markering op het wegdek.

In de buitengebieden wordt geen verlichting aangebracht. Wel zal na realisatie van de nieuwe weg een onderzoek starten naar hoe intensief de nieuwe weg wordt gebruikt. Dit kan leiden tot het aanbrengen van “accentverlichting” bij de diverse uitritten. Ook loopt er nog een onderzoek naar nieuwe technieken met lichtgevende verf die aangebracht kan worden op het fietspad.

4. Kunnen bij de oversteek (locatie vogelspotters) parkeerplaatsen worden aangebracht? Een aantal aanwezigen geven aan dat er ruimte is op terrein van het recreatieschap.

Er is geen ruimte om op deze plaats parkeerplaatsen te realiseren.

5. Kan er een ruiterpad aangelegd worden op het terrein van het recreatieschap vanaf vogelspot naar de maneges. Deze vraag komt naar voren omdat er geen paarden op het fietspad mogen. Aan de zuidkant van de Nauertogt zijn maneges en paardenhouders. Deze mensen zijn niet benaderd om te kijken waar de paarden hun route kunnen vervolgen. Een idee van één van de bewoners is een ruiterpad aan te leggen volgens gele lijn.

De nieuwe inrichting van de weg laat geen ruimte over voor andere doeleinden. Er is geen ruimte voor een ruiterpad. Er wordt contact opgenomen met het recreatieschap om de bereidheid te polsen een ruiterpad door het recreatieschap aan te leggen.

6. Op dit bedrijf komen lange vrachtwagen combinaties, vaak met een aanhanger. Nu draaien ze in vanaf de weg. Bij de nieuwe situatie zal bij het indraaien overgestoken gaan worden over het fietspad. Kan er een voorrangsregeling
komen ter hoogte van de inrit zodat de fietsers voorrang moeten geven aan de indraaiende vrachtwagen combinatie?

Het fietspad langs de zuidkant van de weg is een gewijzigde situatie voor het gebruik van de inrit naar dit bedrijf. De fietsers hebben bij een dergelijke inrichting voorrang. Dit zal niet worden aangepast bij deze inrit. Weggebruikers zullen moeten wennen aan deze nieuwe situatie.

7. Liggen de inritten/opritten van de plateaus niet te ver of juist te dicht op elkaar. Worden de plateaus zodanig aangelegd dat een trekker met aanhanger ze kan passeren?

Er wordt gecontroleerd of de plateaus goed in het ontwerp staan wat betreft afstand, lengte en hoogte.

Verkeerssituatie Kanaaldijk

Op de 27ste is ook gesproken over de verkeerssituatie op de Kanaaldijk. Hier leest u de gemaakte afspraken:

  • De gemeente gaat op 28 oktober een avond organiseren in aanwezigheid van een verkeerskundige waar voorbeelden gepresenteerd worden over hoe de overlast opgelost kan worden. De focus van deze avond is: “Wat kan wel!”
  • Bij een eventuele herinrichting van de Kanaaldijk moet rekening worden gehouden met het gegeven dat veel woningen niet gefundeerd zijn.
  • De gemeente gaat op zoek naar cijfers met betrekking tot de verkeersintensiteit Kanaaldijk die gepresenteerd kunnen worden op de genoemde avond of doet eerst nog een telling.
  • De gemeente gaat bij de collega’s in Alkmaar informeren wat de bevindingen zijn m.b.t. de inrichting van het Alkmaarse deel van de Kanaaldijk.
  • In 2003 was de afspraak dat er geen drempels komen. Maar dat uitgangspunt staat nu weer ter discussie.
  • Houd bij iedere oplossing rekening met de omgeving. Er mag geen sluipverkeer ontstaan elders.
  • Vraag? Moet doorgaand verkeer overal mogelijk zijn?