Voorbereiding van visie op water

Gemeente Langedijk werkt momenteel aan een visie op water. Een visie waarin het water centraal staat en verbonden wordt met andere aspecten die voor Langedijk belangrijk zijn. Er liggen kansen om het water meer en beter te gebruiken.

Langedijk is een waterrijke gemeente. Het water bepaalt in belangrijke mate de identiteit en aantrekkingskracht van Langedijk. Op en aan het water is het heerlijk wonen, werken en recreëren. Water is hét verbindende thema tussen de verschillende aspecten die Langedijk tot een unieke gemeente en gemeenschap maken. Aan water verbonden ontwikkelingen versterken elkaar. Meer levendigheid op en aan het water zorgt voor meer levendigheid in de dorpskernen en kansen voor (startende) ondernemers. Water zorgt voor een gevarieerde natuur en beleving van schoonheid.

Waterrijk Langedijk

Visie zorgt voor een complete kijk
Sinds de in 2006 opgestelde visie Doorvaarbaarheid  is er veel gebeurd. Nieuwe wijken zijn aangesloten op doorvaarbaar water. De Lepelaarsbrug en een doorvaarbare duiker in de Spanjaardsdam zijn aangelegd. Het is slechts een greep uit de vele acties die zijn gedaan om doorvaarbaarheid te verbeteren. In 2015 organiseerden gemeente Langedijk en Stichting Langedijk Waterrijk een symposium om het enthousiasme voor samenwerking op het gebied van ‘Langedijk ontwikkelt met water’ te bundelen en initiatieven samen te brengen.  

In het collegeprogramma is water een terugkerend thema in verschillende programmaonderdelen: recreatie en toerisme, leefbaarheid, natuur, milieu en duurzaamheid, veiligheid, wegen en verkeer en economie. Het thema doorvaarbaarheid heeft zich verbreed tot het thema ’Langedijk ontwikkelt met water’. Het verbrede idee over de rol van het water in Langedijk is de aanleiding om bestaande doelen in een visiedocument bij elkaar te brengen. Door samenhang te brengen in het bestaande beleid van provincie, regio, gemeente (ruimtelijke ordening, toerisme en recreatie en economische zaken) en andere partijen komt er een complete kijk op het thema en een plan voor de uitvoering op korte en middellange termijn.

Vaarroute naar de visie
De gemeente vindt het belangrijk bij het opstellen van de visie samen op te trekken met andere overheden en organisaties. Daarom vond op 2 juni 2016 de eerste watertafelbijeenkomst plaats. Organisaties, andere overheden en deskundigen kwamen rond de watertafels bij elkaar om te brainstormen en te netwerken over wat we willen met Langedijk ontwikkelt met water. Het doel was met elkaar richting te geven aan de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’.

Bij de visie verschijnt een uitvoeringsprogramma. Hierin worden acties en projecten opgenomen die onderdeel zouden kunnen uitmaken van het thema “Langedijk ontwikkelt met water’. Bij dit uitvoeringsprogramma hoort een prioriteringslijst. Deze wordt ter vaststelling samen met de visie gemaakt. In september 2016 vond een tweede bijeenkomst plaats rond de watertafels. Hiervoor werden naast organisaties ook belanghebbenden (stakeholders, horeca-, recreatie- en andere ondernemers, havenbeheerder en anderen) uitgenodigd om te brainstormen en te netwerken over hoe we de uitkomsten van de eerste bijeenkomst gaan bereiken. Het doel was om gezamenlijk richting te geven aan het uitvoeringsprogramma ‘Langedijk ontwikkelt met water’.

Na de zomer waren de conceptvisie en het concept-uitvoeringsprogramma gereed. Deze zijn breed gedeeld in een dorpsgesprek, waarvoor alle inwoners en ondernemers van Langedijk werden uitgenodigd. Naar verwachting zal de visie in het tweede kwartaal van 2017 door de raad kunnen worden vastgesteld.

Met de visie in de hand
Met een vastgestelde visie en uitvoeringsprogramma kunnen in de toekomst heldere keuzes worden gemaakt. Zo kunnen gemeentelijke en maatschappelijke initiatieven elkaar versterken. De gemeente, andere overheden en organisaties willen toekomstige initiatieven verbinden en faciliteren door het oprichten van een samenwerkingsverband. Gezamenlijk staan wij daarin aan het roer om de vaarroute voor Langedijk ontwikkelt met water uit te stippelen.