Gemeenteraad publiceert manifest voor gelijke behandeling

De gemeenteraad van Langedijk vroeg onlangs in een paginagrote advertentie in Langedijker Nieuwsblad aandacht voor artikel 1 van de grondwet. Artikel 1 gaat over antidiscriminatie. In het Manifest leggen de leden van de gemeenteraad vast dat zij zich in hun dagelijks leven laten leiden door artikel 1 van de grondwet. Tegelijkertijd is het een oproep aan alle inwoners om hetzelfde te doen.

Artikel 1 zegt ‘allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’. De gemeenteraad constateert dat landelijk, maar ook in onze gemeente nog dagelijks sprake is van vergaande, volstrekt ontoelaatbare uitingen en gedragingen van discriminatie, racisme, antisemitisme en seksisme. Op 25 februari van dit jaar nam de gemeenteraad van Langedijk een motie 'Bestrijding antisemitisme, racisme, discriminatie' aan. Aanleiding was de toename van antisemitisme in de samenleving. Maar ook discriminatie en racisme vervulden de raad van Langedijk met zorg. De motie is raadsbreed aangenomen en onderstreept daarmee het belang van artikel 1 van de grondwet.

Geen mensen uitsluiten

Dit jaar gedenken wij in Nederland 75 jaar bevrijding. De bevrijding van een totalitair regiem dat zich tot doel had gesteld niet alleen mensen uit te sluiten, maar zelfs moedwillig te vermoorden op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Voor de gemeenteraad van Langedijk vormt dit jaar, waarin we de bevrijding herdenken, de aanleiding om actief aandacht te vragen voor artikel 1 uit de Grondwet. Het is immers de basis voor de inclusieve samenleving die Langedijk wil zijn. Niet alleen willen de raadsleden zich naar die waarde gedragen, de raad zal die waarde ook actief uitdragen. Als volksvertegenwoordigers verwachten ze dezelfde grondhouding van de inwoners van de gemeente Langedijk. In het manifest staat opgesomd hoe inwoners dat kunnen doen.

Actieve benadering van inwoners

De komende tijd gaat de gemeenteraad op verschillende manieren aandacht vragen voor dit belangrijke artikel uit de grondwet. De raad laat zich daarbij waar nodig adviseren door Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord. Dat betekent dat er via social media aandacht besteed zal worden aan deze missie. Maar zodra dat weer kan, gaat de gemeenteraad actief met groepen inwoners het gesprek aan. Ook jongeren worden actief benaderd. Deze actieve opstelling strekt verder dan het moment van 4 en 5 mei. Gemeenteraadsleden voelen zich ambassadeurs van dit belangrijk artikel. Het Manifest is daarmee geen ‘papieren tijger’, maar het begin van een actieve benadering van Langedijkers op dit onderwerp. Vanuit de inclusieve gedachte: ‘Wij zijn Langedijk’.