Duurzaam onderweg in Dijk en Waard

Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard presenteren het Omgevingsprogramma Mobiliteit ‘Duurzaam onderweg in Dijk en Waard’ van de toekomstige gemeente Dijk en Waard. In dit programma hebben Langedijk en Heerhugowaard vastgelegd hoe ze de komende jaren willen zorgen voor een bereikbare, duurzame, veilige en leefbare gemeente, waarbij nog meer dan voorheen wordt ingezet op lopen, fietsen en duurzame mobiliteit.

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk gaan per 1 januari 2022 samen in de gemeente Dijk en Waard. De samenvoeging biedt kansen om het mobiliteitsnetwerk, op een duurzame wijze, beter te maken. Er wordt nadrukkelijk niet gekozen voor een compleet nieuwe insteek, maar vooral ingezet op actualisatie en harmonisatie van bestaand beleid: doorgaan met wat goed gaat en bijsturen waar het beter kan. Met de uitvoering van het programma wordt niet gewacht tot de fusie een feit is, er wordt dit jaar al gestart.

Het aantal inwoners en de bedrijvigheid in Dijk en Waard nemen de komende jaren toe. Er staan veel ontwikkelingen op stapel in onder andere het Stationsgebied, Stadshart, het Kanaalgebied, de omgeving Broekerveiling en het Havengebied Broek op Langedijk. Ook staan de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit niet stil. Het gebruik van de (elektrische) fiets, (elektrische) auto en het openbaar vervoer neemt toe. Het aantal autoverplaatsingen groeit. Dit vraagt om keuzes zodat iedereen zich veilig en zo duurzaam mogelijk kan verplaatsen en Dijk en Waard een attractief woonklimaat biedt en goed bereikbare economische en recreatieve functies.

Focus op langzame verkeersdeelnemers

Met het nieuwe omgevingsprogramma wordt er duidelijk voor gekozen om vooral vanuit de langzame verkeersdeelnemers (lopers en fietsers) te redeneren. De auto verdwijnt niet uit het straatbeeld, maar krijgt een minder dominante positie.
Dijk en Waard wil het de komende jaren voor haar inwoners makkelijker maken om voor de dagelijkse verplaatsingen de fiets te pakken of dit lopend te doen. De nieuwe gemeente zal daarom, net als Langedijk en Heerhugowaard in de afgelopen jaren, blijven focussen op een verbetering van het fietsnetwerk. Werklocaties en bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn voor zowel werknemers als bezoekers, door onder meer goede en veilige fietsverbindingen naar woonkernen en omliggende regio’s.

Bij het ontwerp van de openbare ruimte zal nog meer worden ingezet op langzaam verkeer en in de woonwijken en kernen wordt gekeken naar verbetering van de kwaliteit van voet- en fietspaden.

Dijk en Waard moet bereikbaar zijn en blijven met de auto, met nadruk op de bedrijventerreinen en regionale voorzieningen. Over de doorstroming op de hoofdwegen gaan Langedijk en Heerhugowaard in gesprek met de provincie Noord-Holland en het Rijk. Dit betekent dat autoverkeer dat geen herkomst of bestemming in Dijk en Waard heeft, gebruik maakt van het regionale wegennet. En autoverkeer van buiten de gemeente met een bestemming in Dijk en Waard en autoverkeer tussen de wijken en kernen maakt zoveel mogelijk gebruik van de tangentenstructuur in Heerhugowaard en de randwegen in Langedijk.
Ook worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam vervoer, waaronder elektrische auto’s en deelmobiliteit, gevolgd en waar mogelijk door Dijk en Waard gefaciliteerd.

Samenwerking

Meer samenwerking op het gebied van mobiliteit is nodig. Hiervoor gaan de gemeenten voortdurend in gesprek met inwoners en ondernemers om de leefbaarheid en bereikbaarheid te behouden en verbeteren. Zo is er in de zomer van 2020 een online-enquête gehouden, die door bijna 3.200 inwoners is ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat inwoners overwegend positief over het mobiliteitsnetwerk zijn. Voor dagelijkse activiteiten (winkelen, bezoek, werk en sport) wordt vooral gelopen en gefietst. Ondernemers hebben bij het opstellen van de Retailvisie en de Visie Werklocaties aangegeven veel waarde te hechten aan de thema’s bereikbaarheid, infrastructuur en duurzaamheid. Hiermee hebben zij ook een substantiële bijdrage geleverd aan de invulling van het omgevingsprogramma.