Begroting 2018: nieuw beleid

Het college van gemeente Langedijk heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2018 aangeboden. In de begroting is ruimte voor nieuw beleid voor de komende jaren. Wethouder Financiën, Jasper Nieuwenhuizen: “Met dit nieuwe beleid zetten we vooral in op instrumenten die de kracht van de Langedijker samenleving versterken.”

Dit is de laatste programmabegroting die is opgesteld door het huidige college. Nieuwenhuizen: “Er is in de eerste jaren van deze collegeperiode hard gewerkt om noodzakelijke bezuinigingen te realiseren. In het laatste jaar van deze collegeperiode zijn we erin geslaagd om na een periode van bezuinigingen toe te komen aan nieuwe ontwikkelingen. Het aantrekkelijker maken van de dorpen als leefomgeving voor de inwoners en mogelijk toekomstige inwoners is hierbij het uitgangspunt.”

Nieuw beleid

Het saldo van het huishoudboekje voor de jaren 2018 tot en met 2021 laat een rooskleurig financieel beeld zien. Nieuwenhuizen: “In 2018 houden we in totaal € 2,5 miljoen over, resulterend in 2021 in een saldo van € 1,3 miljoen. Dit bedrag bestaat voor 2018 uit € 1,3 miljoen incidentele resultaten. We sturen op het saldo zonder incidentele mee- en tegenvallers dat € 1,2 miljoen bedraagt in 2018, aflopend naar € 0 in 2021.”
Het college wil blijvend geld inzetten om de Langedijker samenleving te versterken, bijvoorbeeld met uitbreiding van het evenementenbeleid, een nieuwe Sportnota en de inzet van buurtbemiddeling. Maar ook met het blijvend inzetten van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en het verbeteren van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte, zoals wegen, bruggen en openbare verlichting. Ook wordt voorgesteld het Mantelzorgcompliment meer aandacht te geven en uit te breiden. Tevens worden voorstellen gedaan voor een overzichtelijk cultureel aanbod. Verder investeren we in projecten die het waterrijke karakter van Langedijk verder versterken.

Opleiding en versterking

Naast het verbeteren van de financiële situatie wordt in deze begroting ook gekeken naar de gemeente als aantrekkelijke partner voor inwoners. Nieuwenhuizen: “We nemen kosten op voor de versterking van het ambtenarenapparaat, met name in kwalitatieve zin.”
De combinatie van een betere financiële situatie en het toekomstbestendig maken van de organisatie, zorgen ervoor dat gemeente Langedijk met vertrouwen naar de toekomst kan kijken.

De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2018 en het Meerjarenperspectief 2018-2021 op 31 oktober en 7 november 2017.

 

Inzet toezichthouders openbare ruimte ook in komende jaren

Het college wil buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) de komende jaren blijven inzetten. Vanaf 2019 stelt het college hier een bedrag van € 50.000 per jaar blijvend voor beschikbaar. Het doel is de leefbaarheid in de wijken te verbeteren, zoals benoemd in het collegeprogramma ‘Samen Verantwoordelijk’.

 

Gemeente faciliteert overzichtelijk cultureel aanbod

In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 2013-2016 zijn voor het basisonderwijs de leerlijnen Erfgoed, Muziek en Expressie ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat deze leerlijnen op een goede manier ook in de toekomst kunnen doorlopen, stelt het college voor een jaarlijks bedrag van € 5.000,- op te nemen in de begroting. Om het bestaande cultuuraanbod en mogelijk nieuwe initiatieven goed kenbaar en vindbaar te maken, is informatievoorziening en coördinatie nodig. Het voorstel is om daarvoor jaarlijks € 15.000,- op te nemen.

 

Nieuwe vormen van waardering voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn een onmisbare groep inwoners die zich met grote regelmaat en inspanning inzet om anderen te helpen. Van samen boodschappen doen tot dagelijkse verzorging. De gemeente waardeert dat enorm en wil mantelzorgers daarvoor bedanken. De gemeente onderzoekt nog welke vormen mogelijk zijn, maar het college stelt voor een bedrag van € 50.000,- op te nemen in de begroting om het Mantelzorgcompliment in 2018 mogelijk te maken.

 

Verhogen kwaliteitsniveau onderhoud openbare ruimte voor schoner, mooier straatbeeld en veiligheid

Het onderhoud van wegen, verkeersborden, openbare verlichting en  bruggen staat al enkele jaren op een laag niveau. Om kapitaalvernietiging te voorkomen en de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren wil het college het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte verhogen. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 406.000 vrijgemaakt in de Programmabegroting 2018.

 

Inzet buurtbemiddeling verhoogt leefbaarheid

Het college maakt de komende jaren € 30.000 per jaar vrij voor buurtbemiddeling. Dat is het voorstel in de Begroting 2018 en de Meerjarenraming. Het doel is om burenconflicten vroegtijdig op te lossen en verdere escalatie te voorkomen.

 

Sportnota bevordert meedoen en gezonde levensstijl

Om uitvoering te geven aan de uitkomsten van de Sportnota, die nu in ontwikkeling is, stelt het college een budget van € 40.000 beschikbaar.

 

Meer ondersteuning voor organisatie evenementen

Om organisaties bij evenementen te ondersteunen op het gebied van veiligheid, administratieve lasten en andere gebieden stelt het college de komende jaren € 40.000 per jaar beschikbaar.

 

Langedijk versterkt haar waterrijke karakter

Er  is een breed scala aan activiteiten en projecten die het waterrijke karakter van Langedijk versterken. Het college voorziet dat voor het regisseren en het realiseren van projecten middelen nodig zijn. Het college maakt een bedrag vrij om de projecten die tijdens watertafels en een dorpsgesprek zijn verzameld, verder uit te werken.

 

Training en opleiding maakt organisatie klaar voor de toekomst

Gemeente Langedijk staat voor een groot aantal vraagstukken en veranderingen. Dit vraagt om competentieontwikkeling en een andere opstelling naar inwoners voor zowel medewerkers als management. Het college vindt het belangrijk dat medewerkers klaar zijn voor die toekomst en stelt in de begroting voor om daar de komende drie jaar budget voor vrij te maken.