Nieuwsarchief

 • Vakantieregeling gehandicapte kinderen 2018

  13 juli 2018

  Gemeente Langedijk heeft een ‘vakantieregeling gehandicapte kinderen’. Deze financiële ondersteuning is bestemd voor de vakantie van een gehandicapt kind, dat woont in de gemeente Langedijk en op de datum van het verzoek tot bijdrage nog geen 18 jaar is.

 • Drie vragen over productiefout reisdocumenten

  18 juli 2018

  Er komen veel vragen binnen over fouten in het echtheidskenmerk in reisdocumenten afgegeven tussen. Hierbij de meest gestelde vragen, met antwoord.

 • Productiefout bij reisdocumenten

  18 juli 2018

  Bij de productie van paspoorten en identiteitskaarten is iets fout gegaan. Hierdoor kan het zijn dat één van de elektronische echtheidskenmerken in sommige reisdocumenten niet werkt. Het gaat om reisdocumenten die zijn aangevraagd in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2018 met een serienummer dat eindigt op 03.

 • Innovatiefonds voor MKB'ers en startups

  17 juli 2018

  Noord-Hollandse ondernemers kunnen sinds juni 2018 een beroep doen op het Innovatiefonds Noord-Holland. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) en startups die ontstaan vanuit kennisinstellingen kunnen een lening krijgen.

 • Talloze ideeën voor Machinesloot

  18 juli 2018

  Een fietsbrug of een autobrug bij de Lindenlaan? Wel of geen aanlegsteigers in de vijver? Tijdens de tweede bijeenkomst over het herstel van de vaarverbinding Machinesloot – Achterburggracht bogen zich opnieuw zo’n 50 mensen over de verschillende mogelijkheden voor bruggen, groen en de inrichting van de openbare ruimte.

 • Pilot vaarverbinding Heerhugowaard-Langedijk

  10 juli 2018

  Sinds begin juni vaart 'De Broekervaart' tijdens zomerevenementen tussen de Krul in Heerhugowaard en de Haven in Broek op Langedijk. Het is nu nog een pilot. Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard willen hiermee (water-)recreatie stimuleren. Ook ondernemers kunnen zich bij dit initiatief aansluiten.

 • Subsidie voor toekomstbestendige winkelgebieden

  10 juli 2018

  Veel winkelgebieden in Noord-Holland zijn onvoldoende toekomstbestendig. Om de kwaliteit van de Noord-Hollandse winkelstructuur te verbeteren, wil de provincie leegstand van winkelpanden terugdringen, samenwerking versterken en het onderscheidend vermogen van winkelgebieden vergroten. Sinds 16 april verstrekt de provincie subsidie aan projecten, die kunnen bijdragen aan verhoging van het kwaliteitsniveau van de detailhandel.

 • Langedijk scoort 7,5 op dienstverlening

  06 juli 2018

  De gemeente Langedijk scoort gemiddeld een ruime 7,5 op dienstverlening aan ondernemers. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Van de 160 onderzochte gemeenten, staat Langedijk op de 23e plaats.

 • Lepelaar 3 dagen dicht

  12 juli 2018

  De Lepelaar in Broek op Langedijk is van 16 tot en met 18 juli afgesloten, vanwege het vernieuwen van de waterleiding.

 • Activiteiten Burendag 22 september

  05 juli 2018

  Sinds 21 juni 2018 kunnen nieuwe activiteiten worden aangemeld voor Burendag op 22 september. Er kan een financiële bijdrage voor de activiteit worden aangevraagd op www.burendag.nl van het Oranje Fonds.

 • Nieuwe dienstregeling bussen

  04 juli 2018

  Op 22 juli 2018 start de nieuwe dienstregeling van Connexxion voor het openbaar vervoer. Met name in Broek op Langedijk en Sint Pancras zijn er belangrijke wijzigingen. Een aantal bushaltes wordt helaas opgeheven. Maar voor de resterende bushaltes worden juist meer reismogelijkheden geboden. Ook worden er nieuwe schonere dieselbussen en vanaf december zelfs elektrische bussen ingezet.

 • Grote belangstelling voor bijeenkomst herstel vaarverbinding

  18 juli 2018

  Op donderdag 14 juni vond de eerste bijeenkomst plaats over het herstel van de vaarverbinding Machinesloot - Achterburggracht. Er kwamen meer mensen dan verwacht, want vooraf hadden zich 'slechts' 90 personen opgegeven. Om alle aanwezigen voldoende aandacht te kunnen geven, besloot de organisatie niet iedereen toe te laten. Wethouder Ad Jongenelen: “Heel jammer dat niet iedereen op deze avond kon meepraten. Maar wel fijn dat mensen zich zo betrokken voelen bij dit onderwerp en willen participeren.”

 • Gewijzigde openingstijden zomervakantie

  04 juli 2018

  Tijdens de zomervakantie gelden andere openingstijden dan normaal. Het Wmo-loket is op woensdag gesloten en Burgerzaken is op donderdagavond gesloten.

 • Financieel weer voor de wind

  03 juli 2018

  Het college van de gemeente Langedijk heeft de gemeenteraad de Jaarstukken 2017, de 1e Tussenrapportage 2018 en de Kadernota 2019 aangeboden. Daaruit blijkt dat het Langedijk financieel weer voor de wind gaat.

 • Gezamenlijke aanpak woonfraude

  21 juni 2018

  Gemeente Heerhugowaard en gemeente Langedijk, politie, Halte Werk en woningcorporaties Langedijk en Woonwaard ondertekenden donderdag 21 juni 2018 een convenant om adres- en woonfraude tegen te gaan. Fraudebestrijding, zoals het onrechtmatig aanvragen van uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag, studiefinanciering, krijgt hiermee hoge prioriteit. Inwoners worden opgeroepen vermoedens van fraude te melden.

 • Ondernemers in problemen

  20 juni 2018

  Vanwege een brand bij een naastgelegen bedrijf liep een ondernemer maanden omzet mis. Doordat de verzekering pas jaren later uitbetaalde kwam de ondernemer in financiële moeilijkheden. Een bedrijfsadviseur van het Zelfstandigenloket Halte Werk gaf de ondernemer advies én financiële ondersteuning via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

 • Tips voor een veilig evenement

  17 juli 2018

  Er vinden deze zomer meerdere evenementen plaats in het recreatiegebied Geestmerambacht, waaronder Liquicity op 21 en 22 juli. Dit evenement vindt plaats aan de noordkant van het evenemententerrein. Voor evenementen geldt dat de organisatie, hulpdiensten én de gemeente achter de schermen bezig zijn om te zorgen voor veilige evenementen. Waarop kunt u zelf letten?

 • Provincie stimuleert recreatieve vaarwegen

  13 juni 2018

  De provincie Noord-Holland ziet kansen voor het personenvervoer over water naar recreatieve bestemmingen. Daarom ondersteunt de provincie ondernemers, rederijen en gemeenten die zo’n vaarverbinding in Noord-Holland willen starten of verbeteren. Zij kunnen een financiële bijdrage krijgen voor recreatieve voorzieningen zoals een steiger of wachtruimte, of voor het ontwikkelen van een app over de vaardienst. In totaal is 3 miljoen euro beschikbaar.

 • Nieuwe coalitie in Langedijk

  30 april 2018

  Op donderdag 26 april hebben Dorpsbelang Langedijk, VVD, Hart voor Langedijk/D66, ChristenUnie en PvdA de besprekingen voor een nieuwe coalitie bezegeld met een concept bestuursakkoord.

 • Nieuwe gemeenteraad

  03 april 2018

  Op donderdagavond 29 maart is tijdens een bijzondere raadsvergadering de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De 21 leden van de raad zijn:

 • Waarnemend burgemeester benoemd

  13 maart 2018

  In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Langedijk heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, besloten om mevrouw L.A.M. (Leontien) Kompier met ingang van 15 maart 2018 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Langedijk.

 • Woningen op locatie 'De Ark'

  14 februari 2018

  Woensdag 14 februari 2018 zetten Liane Jogems en Agnes de Haan, respectievelijk voorzitter en penningmeester van kopersvereniging De Ark, hun handtekening onder een mantelovereenkomst met gemeente Langedijk. De kopersvereniging gaat via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zes woningen realiseren in Sint Pancras. Wethouder Jan Piet Beers: “CPO biedt onder andere aan starters en jongeren een prachtige kans om een eigen huis te bouwen.”

 • Levenlang sporten voor iedereen

  14 februari 2018

  Op 30 januari 2018 stelde het college de kadernota ‘Langedijk beweegt mee’ vast. In deze sportnota staan ‘een leven lang sporten’ en ‘drempels wegnemen om te kunnen sporten’ centraal. Bij de Begroting 2018 stelde de gemeenteraad € 50.000 beschikbaar voor de uitvoering van de sportnota. Om sport en bewegen meer in te kunnen zetten voor preventie vraagt het college aan de gemeenteraad om nog ongeveer € 80.000 extra vrij te maken uit het Innovatiefonds.

 • LangedijkerPas wordt MeedoenPas

  13 december 2017

  Mensen die dit jaar een LangedijkerPas ontvingen, krijgen vanaf 2018 te maken met een digitale pas. Bovendien heet de pas vanaf 1 januari MeedoenPas. Als u de pas dit jaar ontving, ontvangt u automatisch informatie over de nieuwe pas voor 2018.

 • Nieuwe huwelijksvermogensregels

  13 december 2017

  Op 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor het vermogen dat je deelt als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

 • Grondprijsbeleid 2017-2018

  23 januari 2018

  Het college van Langedijk heeft de Nota Grondprijsbeleid 2017-2018 vastgesteld. Inwoners en ondernemers kunnen hierin lezen welke uitgangspunten er worden gehanteerd voor de bepaling van de grondprijzen in de gemeente.

 • Maak een afspraak: ophalen grofvuil

  02 november 2017

  Wilt u grofvuil aanbieden bij de gemeente? Grof huisvuil wordt twee keer per maand op vrijdag vanaf 7.30 uur gratis opgehaald (max. 2 m3 per keer). Voordat u het grofvuil aan de weg kunt zetten, moet u wel een afspraak maken.

 • Nieuwe trouwlocaties

  31 oktober 2017

  Bruidsparen kunnen elkaar vanaf 1 januari 2018 op meer locaties in Langedijk het ja-woord geven.

 • Uitgangspunten locatie De Overbrugging

  03 augustus 2017

  Het college van Langedijk heeft uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van de locatie De Overbrugging in Noord-Scharwoude.

 • Veilig financieel ouder worden

  01 augustus 2017

  Gemeente Langedijk verleent vanuit het Innovatiefonds Sociaal Domein een financiële bijdrage aan het steunpunt 'Veilig financieel ouder worden in Langedijk', dat kwetsbare ouderen wil beschermen tegen financieel misbruik.

 • Subsidie voor verduurzaming pand

  04 juli 2017

  Afgelopen maand zijn bij Koepelux en 2Design zonnepanelen op het dak geplaatst. De ondernemers, die gevestigd zijn op bedrijventerrein De Mossel, ontvingen hiervoor subsidie vanuit de regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) van Provincie Noord-Holland. “Op het moment dat we hoorden van de HIRB-subsidie zijn we er direct op ingesprongen.”

 • Winkelpand wordt schoollokaal

  27 juni 2017

  Het college van Langedijk heeft besloten het voormalige winkelpand aan de Bovenweg 62 in Sint Pancras in gebruik te geven aan basisschool Het Baken. Het is de bedoeling dat een groep leerlingen van Het Baken en een extra groep buitenschoolse opvang (BSO) van kinderopvang Langedijk hier tijdelijk worden gehuisvest.