Duurzame energie

We zijn met elkaar onderweg naar aardgasvrij wonen en 100% duurzame energie. We stoppen met fossiele brandstoffen, omdat de voorraad opraakt en het verstoken ervan bijdraagt aan klimaatverandering. Dat vraagt wat van iedereen. Van gemeenten, bedrijven en inwoners

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt om bij te dragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Langedijk en Heerhugowaard maken daarbij deel uit van de RES-regio Noord-Holland Noord. De RES is een document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken. Keuzes die we met elkaar maken. Vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.

Aanmelden bijeenkomst

De gemeente gaat voor alle zoekgebieden in gesprek met inwoners, ondernemers, initiatiefnemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden om tot inzicht te komen of energieprojecten daar gewenst zijn. En zo ja, onder welke voorwaarden. Zo bepalen we samen welke bijdrage aan duurzame energie onze gemeente kan leveren.

Het eerste gesprek hierover heeft plaatsgevonden op maandag 25 januari 2021, tijdens een digitale bijeenkomst. De meest gestelde vragen van die bijeenkomst en de antwoorden daarop vindt u hieronder.

Vraag en antwoord RES en zoekgebieden (Pdf, 114 kB)

Participatiebijeenkomst

Per zoekgebied wordt in februari en maart 2021 een participatiebijeenkomst gehouden. Doel van de bijeenkomst is om met u te verkennen of energieprojecten binnen het zoekgebied mogelijk zijn en zo ja, waar die dan een plek kunnen krijgen en onder welke voorwaarden.

Westfrisiaweg - Maandag 22 februari, 19:30 uur
Omgeving Zuiderdel - Donderdag 25 februari, 19:30 uur
Omgeving Breekland - Maandag 1 maart, 19:30 uur
Alton - Maandag 4 maart, 19:30 uur

Aanmelden voor de digitale bijeenkomst kan per mail of telefonisch. Om het goede gesprek te kunnen voeren, hanteren we een maximum aantal aanwezigen en organiseren indien nodig een tweede avond.

Regionale Energiestrategie (RES)

Vanaf 2020 is tijdens open bijeenkomsten, samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en andere overheden gekeken in welke gebieden mogelijk ruimte is voor zonneweides en windmolens op land. Zon- en windenergie zijn op dit moment de technieken die zich technisch en economisch hebben bewezen. Deze gebieden heten de zoekgebieden. In 2021 verkennen we met elkaar of energieprojecten binnen die zoekgebieden daadwerkelijk mogelijk zijn en zo ja, waar die dan een plek krijgen en onder welke voorwaarden.

Regionale Energiestrategie 1.0

Op basis van de participatiebijeenkomsten in 2021 vindt een aanpassing plaats van de concept RES naar de eerste definitieve RES, de RES 1.0. Deze bieden we in juni 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Vervolgens wordt deze (uiterlijk 1 juli 2021) aangeboden aan het Nationaal Programma RES. De nadere concretisering  van de zoekgebieden wordt verwerkt in de RES 1.0. 

Iedere 2 jaar wordt de RES gemonitord en geactualiseerd. De uitkomsten van de RES worden opgenomen in de omgevingsplannen (Zie hoofdstuk 7 van de concept RES). Zo werken we samen toe naar gedragen plannen, voor het opwekken van duurzame energie in de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard.

Filmpje

In een filmpje leggen we nogmaals uit wat de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord precies is.

Zo zijn we gekomen tot de zoekgebieden

Voor de deelregio Alkmaar (gemeenten Heerhugowaard, Langedijk, Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) zijn door experts drie scenario’s voor duurzame energie ontwikkeld. Hierin staan de mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit door zon en wind in de regio.

Voor de concept RES hebben op 28 januari, 30 januari, 3 februari en 5 februari 2020 participatiebijeenkomsten plaatsgevonden in Langedijk en Heerhugowaard. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, hebben met elkaar gesproken over de mogelijkheden en beperkingen van bouwstenen en zoekgebieden.

De gespreksverslagen vindt u hier:

Reacties op de concept RES

Op 24 april 2020 is de concept RES openbaar gemaakt, om iedereen de mogelijkheid te bieden hier kennis van te nemen en op te reageren. Het is tevens toegestuurd aan de deelnemers van de eerdere bijeenkomsten. Een aantal partijen heeft alternatieve plannen of visies ingediend (bewoners, Natuur & Milieufederatie, LTO en Staatsbosbeheer). De reacties, alternatieve plannen en visies zijn integraal afgewogen in de reactienota, die in dit najaar is opgesteld. Hierin zijn ook de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad meegenomen.

Zoekgebieden

In de concept RES zijn ‘zoekgebieden’ opgenomen. Er is nog niet besloten dat daar windmolens of zonneweides komen. Van de zoekgebieden zijn visualisaties gemaakt om te laten zien hoe de komst van windmolens of zonneweides er in de praktijk uit zou kunnen zien.

De exacte plekken van windmolens of zonneweides zijn ook nog niet bepaald, daarover moet het gesprek nog gevoerd worden. Vervolgens zijn er initiatiefnemers nodig die de windmolens of zonneweides daadwerkelijk willen plaatsen. Dit wil overigens niet zeggen dat buiten de zoekgebieden zonneweides en windmolens uitgesloten zijn.

Op basis van de concept RES, reactienota en een technische verkenning zijn de volgende zoekgebieden kansrijk gebleken voor het opwekken van duurzame energie.

Heerhugowaard

Langedijk

Van concept RES naar de RES 1.0

Op basis van de participatiebijeenkomsten in 2021 vindt een aanpassing plaats van de concept RES naar de definitieve RES, de RES 1.0. Deze bieden we in juni 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Vervolgens wordt deze uiterlijk 1 juli 2021 aangeboden aan het Nationaal Programma RES.

Iedere 2 jaar wordt de RES gemonitord en geactualiseerd. De uitkomsten van de RES worden opgenomen in de omgevingsplannen. Lees hiervoor hoofdstuk 7 van de concept RES Noord-Holland- Noord.