Structuurvisie 2012-2030

In een structuurvisie geeft de gemeente de ruimtelijke ontwikkelingen voor de lange termijn weer. Vanuit het huidige bestaande beleid op bijvoorbeeld het gebied van wonen worden integrale ruimtelijke voorstellen ontwikkeld voor de toekomst van Langedijk.

Vanuit het huidige bestaande beleid op het gebied van wonen, werken, welzijn, verkeer, water etc. worden integrale ruimtelijke voorstellen ontwikkeld voor de toekomst van Langedijk. Een structuurvisie geeft de hoofdlijnen van ruimtelijk beleid weer voor de komende tien tot twintig jaar.

Basis voor bestemmingsplannen

Naar de toekomst toe is een structuurvisie ook een kapstok voor bestemmingsplannen en bouwaanvragen. Op basis van de structuurvisie worden onderdelen verder uitgewerkt tot (schets)ontwerpen en onderzocht op haalbaarheid. Als dat tot positieve resultaten leidt, wordt overgegaan tot het maken van een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is concreter en meer gedetailleerd dan een structuurvisie. In een bestemmingsplan regelt de gemeente waar en wat gebouwd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Op basis van een bestemmingsplan worden bouwplannen getoetst en bouwvergunningen verleend.
 

Op koers blijven

Aan de nieuwe structuurvisie is door Langedijk een horizon tot 2030 gegeven. Dat wil niet zeggen dat er straks een visie ligt waar de komende twintig jaar niets aan kan en mag veranderen. Veel gemeenten kiezen ervoor om de structuurvisie om de vier jaar tegen het licht te houden en de ruimtelijke koers waar nodig te actualiseren en bij te stellen.
 

Samenspraak

De structuurvisie 2012-2030 is tot stand gekomen in nauwe samenspraak tussen ambtenaren, politiek, burgers en belangenorganisaties. De gemeenteraad van Langedijk heeft de Structuurvisie Langedijk 2012-2030 vastgesteld in zijn vergadering van 18 september 2012.