Subsidies

Met subsidie stelt de gemeente geld beschikbaar aan organisaties of instellingen voor activiteiten, die belangrijk zijn voor de gemeente en haar inwoners. De gemeente verstrekt alleen subsidie aan rechtspersonen, dus niet aan inwoners op persoonlijke titel. De activiteiten moeten vallen binnen de grenzen van de wet.

Wat is subsidie?

Met subsidie stelt de gemeente geld beschikbaar aan organisaties of instellingen voor activiteiten, die belangrijk zijn voor de gemeente en haar inwoners. De gemeente verstrekt alleen subsidie aan rechtspersonen, dus niet aan inwoners op persoonlijke titel. De activiteiten moeten vallen binnen de grenzen van de wet.
 

Subsidie aanvragen

In Langedijk wordt gewerkt met 4 soorten subsidies. Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient u schriftelijk of per e-mail (info@gemeentelangedijk.nl) een subsidieaanvraag in. Uw aanvraag moet uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het jaar waarin u het wilt gebruiken binnen zijn. U geeft bij uw aanvraag aan voor welke subsidie u een aanvraag doet. U richt uw aanvraag aan het college van Burgemeester en Wethouders. In artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening Langedijk staat welke informatie u voor alle subsidiesoorten moet indienen.
Bekijk Algemene Subsidieverordening Langedijk


1. Activiteitensubsidie

Activiteitensubsidie is een vraaggestuurde subsidiesoort waarbij subsidiëring plaatsvindt op basis van (duurzame) activiteiten. Daarbij bestaat er een relatie tussen de activiteit en de bijdrage die de activiteit levert aan de realisatie van de maatschappelijke doelen. Als aanvulling op de informatie die u indient, zoals beschreven in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening Langedijk, vult u ook onderstaand formulier in.

Activiteitensubsidie aanvragen


2. Budgetsubsidie

Budgetsubsidie is een aanbodgerichte subsidiesoort waarbij subsidiering plaatsvindt op basis van prestaties/producten. Er bestaat een directe relatie met het gemeentelijk beleid en de gemeente stuurt op de resultaten.
 

3. Incidentele subsidie

Incidentele subsidie is een subsidiesoort voor de subsidiering van kleine, eenmalige en vernieuwende activiteiten.
 

4. Innovatiefonds Sociaal Domein

Ook het Innovatiefonds Sociaal Domein behoort tot de subsidies van gemeente Langedijk. Dit fonds kan worden aangevraagd voor innovatieve projecten die aansluiten bij maatschappelijke doelen.
Lees de nadere regels van het Innovatiefonds Sociaal Domein


Behandeling van aanvraag

Als u een aanvraag heeft ingediend, neemt de gemeente deze in behandeling. Zodra de gemeente constateert dat er onduidelijkheden zijn of dat het formulier onvolledig is ingevuld, ontvangt u een brief met hersteltermijn en dient u binnen deze termijn de aanvullende informatie toe te sturen. Als alle gegevens in orde zijn wordt uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Na de inhoudelijke beoordeling kan worden vastgesteld of de aanvraag gehonoreerd kan worden en voor welk subsidiebedrag. Wanneer er een besluit is genomen over uw subsidieaanvraag ontvangt u daarvan schriftelijk bericht: een beschikking. Bij honorering wordt in de beschikking vermeld voor welke activiteiten u subsidie ontvangt en op welk bedrag u maximaal aanspraak kunt maken. Daarnaast staat in de beschikking onder welke voorwaarden de subsidie wordt verleend, aan welke verplichtingen u moet voldoen en welke voorschriften u moet naleven. Bij een activiteiten- of budgetsubsidie ontvangt u de beschikking uiterlijk 31 december voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Bij een incidentele subsidie ontvangt u uiterlijk 13 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend bericht. Na de periode waarover subsidie is verleend moet u de besteding van het subsidiegeld verantwoorden. Dit geldt voor subsidies vanaf € 10.000 euro.
 

Bezwaar op beschikking

Als u het niet eens bent met de beslissing, zoals die in de beschikking bekend gemaakt is, kunt u bezwaar maken. U tekent bezwaar aan door de aanwijzingen op te volgen, die in de beschikking staan aangegeven.
 

Regelgeving subsidies

Het subsidiebeleid van gemeente Langedijk bestaat uit de volgende regelgeving:


Vragen?

Heeft u een vraag over subsidies en hoe u deze moet aanvragen? Neem dan contact op met het team Sociaal Domein via 0226 33 44 33.