Leerlingenvervoer aanvragen 2021-2022

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Benodigdheden voor het webformulier

 1. Inkomensverklaring belastingdienst (IBRI) over 2020 van beide ouders/verzorgers, in verband met de eigen bijdrage. Dit hoeft u alleen aan te leveren als u kind naar primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal basis onderwijs) gaat.
 2. Medische verklaring van uw zoon/dochter bij een noodzaak voor taxivervoer vanwege een beperking.    
 3. Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband. (Alleen bij speciaal onderwijs (SBO, (V)SO).

  Let op: U kunt dit webformulier niet tussentijds opslaan. U dient in 1x het webformulier te doorlopen. Ook wordt u automatisch uitgelogd na 15 minuten inactiviteit. 

Algemene uitleg

In sommige situaties kunnen kinderen niet zelfstandig naar school, doordat ze een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die een eind uit de buurt ligt. In zo’n situatie is het mogelijk een vergoeding voor leerlingenvervoer, het vervoer van en naar school, aan te vragen bij de gemeente.

Uitgangspunten

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, zijn samengevat de uitgangspunten:

 • Leerlingen die binnen een straal van 6 km van school wonen, krijgen geen vergoeding.
 • De kosten voor het vervoer naar de dichtstbijzijnde, passende school worden vergoed.
 • Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar school, tenzij het niet anders kan.
   

  Bij de beoordeling of een kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en hoe hoog de vergoeding is, gaat de gemeente uit van de ‘Verordening Leerlingenvervoer gemeente Langedijk 2010’. Hierin staan de regels voor leerlingenvervoer.

Voor wie

Leerlingenvervoer geldt voor:

 • Leerlingen van het basisonderwijs,
 • Leerlingen van speciale scholen voor basisonderwijs (SBO),
 • Leerlingen van speciaal (voortgezet) onderwijs (SO/SVO),

Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen alleen leerlingenvervoer krijgen als zij een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking hebben en daardoor niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Welke vergoedingen zijn er?

De gemeente mag in alle gevallen uitgaan van de goedkoopste adequate voorziening.

 1. Vervoer per fiets

  Een leerling kan voor een fietsvergoeding in aanmerking komen als de afstand van huis naar school meer dan 6 km is. De fietsvergoeding bedraagt € 0,09 per kilometer.

  Een vergoeding voor fiets met begeleiding is alleen mogelijk als vanwege de beperking of leeftijd van de leerling begeleiding nodig is. De aanvrager zorgt zelf voor een begeleider van het kind. De fietsvergoeding voor de begeleider bedraagt ook € 0,09 per kilometer.

 2. Openbaar vervoer

  Een leerling kan voor vergoeding van het openbaar vervoer in aanmerking komen als de afstand van huis naar school meer dan 6 km is. De vergoeding van het openbaar vervoer is gebaseerd op de kosten voor een scholierenabonnement binnen het openbaar vervoer.

 3. Openbaar vervoer met begeleiding

  Een leerling kan in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding als:
  - de leerling een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt,
  - de leerling jonger is dan 9 jaar,
  - de afstand van huis naar school meer dan 6 km is.
  - Voor de leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs bezoeken, geldt deze vergoeding alleen als vanwege de beperking of leeftijd van de leerling begeleiding nodig is. De aanvrager zorgt zelf voor een begeleider van het kind.

 4. Eigen vervoer

  Als u als ouder/verzorger uw kind zelf naar school wilt brengen en van school wilt ophalen, gaat de gemeente uit van de hoogte van de vergoeding voor openbaar vervoer. De kilometervergoeding die u ontvangt, is dan niet hoger dan de kosten van het openbaar vervoer. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding wordt gekeken naar of een kind jonger is dan 9 jaar en of het een beperking heeft.

 5. Aangepast vervoer

  Aangepast vervoer is vervoer dat de gemeente organiseert, meestal een taxibusje. De leerling kan in aanmerking komen voor het aangepast vervoer als:
  - de reistijd van een enkele reis met openbaar vervoer meer dan 1,5 uur is,
  - en deze reistijd 50% minder is als de leerling met aangepast vervoer reist,
  - de leerling vanwege een verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke beperking niet met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen,
  - het openbaar vervoer ontbreekt,
  - door bijzondere omstandigheden de ouders hun kind niet kunnen of mogen begeleiden.

 6. Weekeinde- en vakantievervoer
  De leerling kan in aanmerking komen voor weekeinde- en vakantievervoer als de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft en passend (voortgezet) speciaal onderwijs volgt.

 

Verklaringen

Voor de aanvraag van leerlingenvervoer heeft de gemeente het volgende nodig:

 • een medische verklaring van een psycholoog, orthopedagoog of een arts,
 • een toelaatbaarheidsverklaring als er een advies vanuit het samenwerkingsverband wordt gegeven voor een bepaalde school.

Eigen bijdrage

Als u een aanvraag doet voor een leerling op het basisonderwijs of een speciale school voor het basisonderwijs (Sbo) vraagt de gemeente om een eigen bijdrage. Dit kan gaan om een drempelbedrag of een draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage.

Drempelbedrag
Ouders moeten een drempelbedrag betalen als hun kind een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt. Het drempelbedrag is gekoppeld aan de kosten van het openbaar vervoer over de vastgestelde kilometergrens van 6 km.
Om te kunnen beoordelen of u een drempelbedrag moet betalen, heeft de gemeente een Inkomensverklaring Belastingdienst (IBRI) over 2019 van beide ouders nodig. Als uw verzamelinkomen over 2019 meer is dan €27.450 moet u een eigen bijdrage betalen.


.

Draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage
Als uw kind naar een speciale school voor basisonderwijs gaat op meer dan 20 km afstand van de woning, moet u – naast het drempelbedrag – een bedrag betalen op basis van uw financiële draagkracht. De afstand tussen huis en school wordt berekend via anwb.nl. We gaan uit van de kortste weg, die voor de leerling voldoende begaanbaar en veilig is. Wij berekenen het extra bedrag volgens dit schema:

Verzamelinkomen in euro’s

Eigen  bijdrage in euro’s (per jaar)

0 -36.000

Nihil

36.000-42.500

150

42.500-49.000

645

49.000-55.000

1200

55.000-63.000

1760

63.000-69.500

2360

69.500 en verder

Voor elke extra € 5.500: € 565 erbij