Goede opkomst bij inwonersgesprekken

Op donderdag 1 september heeft de gemeenteraad met inwoners gesproken over de toekomst van Langedijk. Zo’n 60 inwoners hadden zich aangemeld voor de gesprekstafels. Aan acht verschillende gesprekstafels gaven inwoners hun mening over de ontwikkelingen in Langedijk.

De inwoners kregen vier vragen voorgelegd:

  • Wat is uw visie op de toekomst van Langedijk?
  • Wat ervaart u in Langedijk als remmend?
  • Wat zijn kansen waardoor de gewenste toekomstvisie gerealiseerd kan worden?
  • Welk advies geeft u de raad over de toekomst van Langedijk?

De inbreng van inwoners wordt verwerkt en door de gemeenteraad meegenomen in het besluitvormingstraject.  

Naast de gesprekken op 1 september, raadpleegt elke raadsfractie haar eigen achterban over dit onderwerp. Bovendien iser in september op het Jan Arentsz in Langedijk tijdens de maatschappijleerlessen aandacht aan besteed. Wethouder Bert Fintelman is in gesprek gegaan met jongeren van de middelbare school.

Brede oriëntatie

De gesprekken met inwoners zijn een vervolg op een brede oriëntatie van de gemeenteraad op de toekomst van Langedijk. In de eerste helft van dit jaar kwamen de raad, het college en het managementteam regelmatig bij elkaar. Deze bijeenkomsten waren bedoeld om over dezelfde basiskennis te beschikken ten aanzien van samenwerking en samenvoeging binnen de lokale overheid. Denk daarbij aan onderwerpen als: het huidige beeld en de visie op de toekomst, sterke en zwakke punten in het besturen van gemeente Langedijk en mogelijke scenario’s en partners. Daarnaast heeft de raad gesprekken gevoerd met ambtenaren van de gemeente Langedijk. Ook is gekeken naar voorbeelden bij andere gemeenten.

Vervolg

Met deze kennis, aangevuld met de inbreng van inwoners, zal de raad komen tot een principebesluit om één van de scenario’s verder uit te werken. Zoals de planning er nu uitziet, zal de gemeenteraad met de verzamelde informatie tegen het einde van 2016 meer duidelijkheid kunnen geven over de (bestuurlijke) toekomstrichting van Langedijk.

Adviesbureau

De gemeenteraad van Langedijk heeft de begeleiding van het proces naar de bestuurlijke toekomst van Langedijk in handen gegeven van organisatie-adviesbureau Livingstone-advies. Samen met een afvaardiging van het gemeentebestuur heeft het adviesbureau een plan van aanpak opgesteld. Het doel is om draagvlak te creëren over de bestuurlijke toekomst om uiteindelijk de keuze te kunnen maken voor zelfstandig blijven, een ambtelijke of een bestuurlijke fusie.