Bestuursakkoord 2018-2022 'De vaart in Langedijk!'

Dorpsbelang Langedijk, VVD, Hart voor Langedijk/D66, ChristenUnie en PvdA presenteren met trots dit bestuursakkoord. Dit bestuursakkoord beschrijft waarover de coalitie het op hoofdlijnen eens is. Het zijn de belangrijkste opgaven waaraan deze coalitie de komende vier jaar gaat werken. Het bestuursakkoord laat per onderwerp zien welke hoofdlijnen als uitgangspunt worden gehanteerd in de visie op de gemeente Langedijk en de programma’s van de programmabegroting.

In dit akkoord hebben we zeven belangrijke opgaven met elkaar benoemd die aangeven waar de nadruk op ligt, onderwerpen die door omvang en impact veel vragen van de gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie, maar zeker ook doorwerken naar onze inwoners. Deze opgaven zijn:

De ambtelijke fusie met Heerhugowaard

Besloten is een fusie met de organisatie van Heerhugowaard nadrukkelijk te onderzoeken. De uitkomsten van de businesscase bepalen de vervolgstappen, maar bij een positief beeld willen we voortvarend doorpakken.

De transformatie in de Sociaal Domein

De afgelopen periode hebben we de drie grote decentralisaties laten landen en zorggedragen voor continuering van de dienstverlening. Nu staan we voor andere uitdagingen binnen het sociaal domein en moeten we de eerder gemaakte keuzes beschouwen: is de toegang tot het sociaal domein goed georganiseerd? Is het wijkteam goed gepositioneerd? En hoe kunnen we de vernieuwing in de zorg nu echt stimuleren?

De transitie van de Omgevingswet

De Omgevingswet is een van de grootste wetgevingsoperaties in de geschiedenis. Voor de gemeente staat hierin centraal het omgevingsplan, dat integraal geldt en gebiedsdekkend is. Het geeft alle regels voor de fysieke leefomgeving. De komende jaren moet de voorbereiding op de wet verder vorm krijgen, zodat we klaar zijn op het
moment van inwerkingtreding op 1 januari 2021.

Duurzaamheid

Productie en consumptie hebben neveneffecten: milieubelasting, uitputting van voorraden en klimaatverandering. Om effect te kunnen sorteren, moeten we basisfuncties anders organiseren. Het gaat dus niet om één beleidsterrein, het zijn grote opgaven op het gebied van vervoer, energie, voedselproductie, wonen en zorg.

Financieel gezond en betaalbaar

Door toename van het aantal taken, maar ook door de toename in complexiteit als gevolg van zich steeds verder ontwikkelende maar ook veranderende maatschappij, neemt de voorspelbaarheid van uitgaven af. Omdat gemeenten voor een belangrijk deel van hun inkomsten afhankelijk zijn van het Rijk en ook de voorspelbaarheid van
deze inkomsten afneemt, is het van belang om enerzijds goed te kijken naar hoe een financieel gezonde begroting kan worden bereikt en anderzijds naar welke buffers passen bij de risico’s. Door een hogere druk op de financiën wordt ook controleren op het doelmatig uitgeven van middelen van meer belang.

Participatie en communicatie

De gemeente krijgt steeds meer taken overgedragen van de landelijke overheid, zo blijkt ook wel uit de speerpunten hierboven. In de uitwerking streven we naar (meer) draagvlak, betere besluiten en tijdwinst. Participatie is daarbij essentieel en wij willen dan ook dat de inwoners meer betrokken worden bij het lokale beleid. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit op tafel. Een duidelijke procedure en goede communicatie zijn daarbij onmisbaar. Vanaf het begin moet voor iedereen duidelijk zijn welke rol je hebt: informerend, adviserend of kun je daadwerkelijk meebeslissen.

Langedijk ontwikkelt met water

Langedijk en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De unieke aaneenschakeling van dorpen langs het lint ontleent haar bestaansrecht aan het water. Langedijk gebruikt haar water en oevers beter en duurzamer. Dit leidt ertoe dat Langedijk zich verder kan ontwikkelen als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bewoners en bedrijven en een aantrekkelijke verblijfplaats is voor bezoekers. Wij willen dat bewoners, ondernemers en bezoekers van het dorp het water in goede balans met elkaar kunnen gebruiken. Water is de Langedijkse manier om de ruimtelijke kwaliteit te versterken, de cultuurhistorische waarden zichtbaar te maken en de recreatieve potentie te benutten. Water gaat over economische vitaliteit en over het verstevigen van de positie van Langedijk in de regio. Water heeft positieve impact op duurzaamheid, leefbaarheid en natuurwaarden.

Ten slotte

Dit bestuursakkoord vormt een eerste kader voor het collegeprogramma. Met deze werkwijze stimuleert de coalitie zichzelf en de gemeenteraad om te besturen op hoofdlijnen. Hierdoor ontstaat geen traditioneel coalitieakkoord. Met een open houding laten we zien dat er ruimte is voor raadsbrede discussies op hoofdlijnen.
De verbinding met strategische Raadsagenda en Raadsprogramma. Een deel van de raadsdiscussies wordt wat ons betreft gevoerd aan de hand van strategische opgaven. Hiervoor nodigen we alle partijen uit om te komen tot een strategische raadsagenda. Het resultaat leidt tot een raadsprogramma dat van invloed is op de bijstelling van het collegeprogramma. Op deze manier worden opgaven samen opgepakt, met elkaar, maar vooral ook met de samenleving.