Eerste informatiebrief voor politieke groeperingen

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard fuseren op 1 januari 2022 tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Daarom zijn op 24 november 2021 verkiezingen voor de gemeenteraad van deze nieuwe gemeente. Wilt u als politieke groepering meedoen aan deze gemeenteraadsverkiezingen? Dan leest u hieronder meer informatie over de data, procedures en voorwaarden voor bestaande en nieuwe politieke partijen.

Inhoud
In deze informatiebrief behandelen we twee onderwerpen:

 1. Registratie aanduiding politieke groepering.
 2. Dag van de Kandidaatstelling.

Meer informatie?
Wilt u als politieke groepering meedoen aan deze gemeenteraadsverkiezingen en meer informatie over de procedures en voorwaarden? Stuur dan een email met uw contactgegevens naar verkiezingen@heerhugowaard.nl of bel naar 072 575 55 55. Wij nemen dan contact met u op voor een afspraak en informeren u periodiek over het proces rond deze verkiezingen. 

Voor meer informatie, zie ook www.gemeentelangedijk.nl/verkiezingen of www.heerhugowaard.nl/verkiezingen.

Als een partij op het stembiljet een naam boven de kandidatenlijst wil laten plaatsen, moet deze naam vooraf geregistreerd zijn bij het Centraal Stembureau van de gemeente. Dit is alleen nodig als deze partij nog niet geregistreerd is voor de landelijke of provinciale verkiezingen. 

Lokale partijen moeten dus wel hun naam (opnieuw) registreren (uiterlijk 30 augustus 2021). Omdat het nu herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard zijn, moeten alle lokale partijen zich opnieuw registreren: ook al zijn zij eerder geregistreerd bij de gemeente Langedijk of de gemeente Heerhugowaard.

De partijen die op dit moment al landelijk of provinciaal geregistreerd zijn, hoeven zich nu niet bij de gemeente te registreren: met een machtiging van de landelijke of provinciale partij kunnen zij de daar geregistreerde naam gebruiken. Deze naam wordt dan qua vorm en schrijfwijze letterlijk overgenomen op het stembiljet, zoals deze nu bij de Kiesraad of de Provincie Noord-Holland geregistreerd staat.

Hieronder leest u meer informatie over het hoe en wat van een registratieverzoek voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Omdat het herindelingsverkiezingen zijn, wijken sommige procedures en regels af van wat u gewend bent bij gewone verkiezingen.

1. Registratie aanduiding politieke groepering

1.1 Indienen registratieverzoek

Alleen een politieke groepering die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is, kan een aanduiding laten registreren. Dit zal blijken uit de notariële akte met de statuten van de partij en een uittreksel uit het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

Een registratieverzoek moet uiterlijk maandag 30 augustus 2021 worden ingediend bij:
Centraal Stembureau van de
Gemeente Heerhugowaard
Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard
Per e-mail

1.2 Schrijfwijze aanduiding

Het verzoek moet de letterlijke schrijfwijze bevatten van de te registreren aanduiding van de politieke groepering: dus inclusief hoofd- en kleine letters, cijfers, leestekens, spaties, etc. Dit mag in totaal niet langer zijn dan 35 posities.

De geregistreerde aanduiding hoeft niet overeen te komen met letterlijke naam zoals die in de statuten van de politieke partij staat. Verder zijn politieke partijen in hun campagne uitingen vanzelfsprekend vrij om ook andere schrijfwijzen, lettertypen, beeldmerken, kleuren enzovoorts te gebruiken.

1.3 Ondertekening verzoek

Het verzoek moet worden ingediend door een bevoegd bestuur van de groepering. Laat het verzoek tot registratie ondertekenen door een van de huidige bestuursleden, die in het uittreksel van de Kamer van Koophandel zijn genoemd. Zo weet het Centraal Stembureau zeker dat de juiste persoon als aanvrager namens die betreffende partij handelt en bevoegd is.

1.4 Waarborgsom

Voor een registratie van de aanduiding moet een waarborgsom van € 112,50 worden betaald vóór 30 augustus. Het bedrag van € 112,50 kan worden overgemaakt op rekeningnummer 
NL94 BNGH 0285 0035 77 van de gemeente Heerhugowaard onder vermelding van:
“Waarborgsom registratie + naam partij”.
De waarborgsom mag overigens ook aan het loket van de afdeling Burgerzaken worden betaald (graag pinnen) in het gemeentehuis van Heerhugowaard of van Langedijk. Deze waarborgsom krijgt u terug als bij de eerstvolgende verkiezing na de beslissing op het registratieverzoek een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. Op grond van het Kiesbesluit wordt over de waarborgsom geen rente vergoed.

1.5 Over te leggen stukken bij registratie

Bij het verzoek om registratie worden de volgende stukken overgelegd:

 • a) Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen.
 • b) Een bewijs van inschrijving in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.
 • c) Een verklaring van de politieke groepering waarbij een gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde wordt aangewezen.
 • d) Een bewijs van storting van een waarborgsom van € 112,50.

1.6 Afwijzingsgronden

De Kieswet noemt de afwijzingsgronden in artikel G 3 lid 4:

 • a) De aanduiding is strijdig met de openbare orde.
 • b) De aanduiding stemt geheel of in hoofdzaak overeen met een al geregistreerde aanduiding (bij de Kiesraad, provincie of gemeente) én daardoor is verwarring te duchten.
 • c) De aanduiding is anderszins misleidend voor de kiezers.
 • d) De aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens.
 • e) De aanduiding stemt geheel of in hoofdzaak overeen met die van een verboden en ontbonden rechtspersoon.
 • f) Hetzelfde verzoek is gedaan op dezelfde dag.

In de “Handreiking beoordelen registratieverzoeken: voldoende onderscheidend vermogen of verwarrend?” van de Kiesraad leest u meer over de deze afwijzingsgronden uit de Kieswet. Deze handreiking vindt u op de site van Kiesraad.

Als een verzoek door het Centraal Stembureau is afgewezen, kan een partij uiteraard een nieuw, gewijzigd verzoek indienen. Dit verzoek moet dan wel uiterlijk 30 augustus 2021 ingediend zijn én volledig zijn.

Als een verzoek pas na 30 augustus is ingediend of wordt aangevuld, kan dat verzoek niet in behandeling worden genomen voor de herindelingsverkiezingen van 24 november a.s.

2. Dag van de Kandidaatstelling

Op de dag van de kandidaatstelling leveren de deelnemende partijen hun kandidatenlijst (met bijlagen) in bij het Centraal Stembureau van de gemeente Heerhugowaard. 

Omdat het herindelingsverkiezingen zijn, wijken sommige procedures en regels af van wat u gewend bent bij gewone gemeenteraadsverkiezingen.

2.1 Kandidaatstelling op maandag 11 oktober 2021

Op 11 oktober 2021 tussen 09:00 en 17:00 uur leveren politieke groeperingen hun kandidatenlijst in bij het Centraal Stembureau van de gemeente Heerhugowaard (art. 55 lid 2 ARHI, art. H1 KW). 
Dit wordt door een kiezer persoonlijk gedaan op het gemeentehuis, Parelhof 1 in Heerhugowaard (dus niet in Langedijk!). Het kan niet digitaal of per post! Wij vragen u voor het inleveren een afspraak te maken per e-mail.
Zorg dat u op deze dag niet te laat komt! Want dan zou uw partij helaas niet aan de verkiezingen mee kunnen doen.

2.2 Proefinlevering op maandag 4 oktober 2021

De gemeente organiseert de week ervoor op 4 oktober een vrijblijvende proefinlevering.  Dit is alleen op afspraak: u kunt zich aanmelden per e-mail. Tijdens deze proefinlevering kijken we samen met u naar de kandidatenlijst en de gevraagde bijlagen. U krijgt alle stukken mee terug eventueel voorzien van verbetersuggesties. 

U bewaart vervolgens zelf de documentatie – en vult deze zo nodig aan – om formeel op 11 oktober tussen 09:00 en 17:00 de kandidatenlijst met bijlagen persoonlijk in te laten leveren door een kiezer. U kunt na de proefinlevering dus niet alvast het dossier bij de gemeente achterlaten.

2.3 Waarborgsom

Voor de kandidaatstelling betaalt iedere partij (per kandidatenlijst) een waarborgsom van € 225,00 vóór 11 oktober. Dit geldt dus ook voor de bestaande partijen die nu in de gemeenteraad van Heerhugowaard of Langedijk zijn vertegenwoordigd en ook voor partijen die al landelijk of provinciaal zijn geregistreerd. 
U kunt het bedrag van € 225,00 overmaken op rekeningnummer NL94 BNGH 0285 0035 77 van de gemeente Heerhugowaard onder vermelding van “Waarborgsom kandidaatstelling + naam partij”.

De waarborgsom mag overigens ook aan het loket van de afdeling Burgerzaken worden betaald (graag pinnen) in het gemeentehuis van Heerhugowaard of van Langedijk.

Deze waarborgsom krijgt u in de volgende gevallen terug:

 • Als geen geldige lijst wordt ingeleverd, wordt na de vaststelling van de uitslag van de verkiezing door de gemeente de waarborgsom teruggegeven aan degene die de betaling heeft verricht. 
 • Als wel een geldige lijst wordt ingeleverd, wordt na de vaststelling van de uitslag de waarborgsom teruggegeven, tenzij het stemcijfer van de lijst lager is dan 75 procent van de kiesdeler (artikel P 5 Kieswet) en aan de lijst geen zetel is toegewezen. 
 • In alle andere gevallen vervalt de waarborgsom aan de gemeente.

2.4 Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Iedere partij moet tenminste 20 geldige ondersteuningsverklaringen inleveren, ook al is deze partij op dit moment vertegenwoordigd in de raad van Heerhugowaard of Langedijk.

Voor de ondersteuningsverklaring maakt de partij gebruik van het voorgeschreven model H 4, waarop alle kandidaten in de juiste volgorde staan vermeld. Als de partij later deze volgorde nog aanpast, moeten al de opgemaakte ondersteuningsverklaringen opnieuw worden afgelegd!
De kiesgerechtigde krijgt van de partij dit formulier (model H 4) - met daarop de kandidaten vermeld - en gaat daarmee naar de balie van Burgerzaken op het gemeentehuis. Hij toont daar zijn geldig identiteitsbewijs aan de ambtenaar en ondertekent dan de verklaring in bijzijn van de ambtenaar.
Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan vanaf maandag 13 september 2021 tot op de dag van kandidaatstelling zelf. N.B. Voorheen was dit slechts een periode van 14 dagen, maar door de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 is deze termijn nu verdubbeld naar 4 weken. Ondersteuningsverklaringen worden alleen afgelegd door personen die binnen de gemeente Heerhugowaard of Langedijk als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die als kandidaat op een lijst staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteunings-verklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

2.5 Inleveraar van de kandidatenlijst

Op grond van artikel H 3 Kieswet moet de kandidatenlijst (met bijlagen) op het gemeentehuis worden ingeleverd: dit kan niet digitaal of per post! De inlevering vindt persoonlijk plaats door een bevoegde kiezer (dus kiesgerechtigd én woonachtig Heerhugowaard of Langedijk). Verder moet de inleveraar zich identificeren met een geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart (een document als bedoeld in art. 1 Wet op Identificatieplicht). Kandidaten mogen bij de inlevering aanwezig zijn.

2.6 Over te leggen stukken bij kandidaatstelling

Bij het inleveren van een kandidatenlijst moeten naast de kandidatenlijst (Model H 1) verschillende stukken worden ingeleverd. Het volgende wordt gevraagd:

 • a) Kandidatenlijst (model H 1), waarop alle kandidaten in de juiste volgorde en met de correcte gegevens staan vermeld. U kunt deze met de OSV-software aanmaken (zie hierna bij 2.8).
 • b) Instemmingsverklaring (model H 9). Van elke kandidaat op de lijst wordt een verklaring van instemming met de kandidaatstelling ingeleverd. Zie Kieswet art. H 9. Een kandidaat die buiten het Europese deel van Nederland woont, moet op de instemmingsverklaring een gemachtigde binnen het Europese deel van Nederland aanwijzen.
 • c) Kopie legitimatiebewijs van alle kandidaten. Er wordt van iedere kandidaat een kopie van een geldig legitimatiebewijs ingeleverd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart (een document als bedoeld in art. 1 Wet op Identificatieplicht). Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN of sofinummer op de achterzijde, dus moet ook de achterzijde van het legitimatiebewijs gekopieerd worden. Het is niet toegestaan gegevens af te schermen of door te halen op de kopie.
 • d) Verklaringen van voorgenomen vestiging. Van kandidaten op de lijst die niet in de gemeente Heerhugowaard of Langedijk wonen en staan ingeschreven, moet een verklaring worden overgelegd waaruit blijkt dat zij van plan zijn om zich in geval van benoeming in de betreffende gemeente te vestigen. Zie Kieswet art. H 7.
 • e) Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst (Model H 3-1). Om een geregistreerde aanduiding van de partij boven de kandidatenlijst te kunnen plaatsen, wordt bij de lijst een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij ingeleverd, waarin deze de inleveraar machtigt om dit te doen. U vraagt deze zo nodig tijdig aan bij het landelijk hoofdbureau van uw eigen partij. Zie Kieswet art. H 3.
 • f) Ondersteuningsverklaringen (model H 4). Alle partijen leveren tenminste 20 geldige ondersteuningsverklaringen voor de kandidaatstelling in (zie hierboven bij 2.4).
 • g) Bewijs betaling waarborgsom € 225,00. Alle partijen moeten een waarborgsom voor de kandidaatstelling betalen (zie hierboven bij 2.3).
 • h) Samenvoeging aanduidingen (model H3-2). Als 2 of meer partijen samen één lijst inleveren, kunnen zij kiezen voor een samenvoeging van aanduidingen of afkortingen daarvan boven de lijst, mits deze tijdig zijn geregistreerd. In dat geval moeten bij de lijst verklaringen worden gevoegd van de (plaatsvervangend) gemachtigden van de desbetreffende politieke partijen, waarin de inleveraar wordt gemachtigd dit te doen. Zie Kieswet art. H 5.

2.7 Wijze van vermelding van kandidaten op de lijst

Voor de wijze van vermelding van kandidaten op de kandidatenlijsten geven de artikelen H 2 en R 2 van het Kiesbesluit diverse voorwaarden, waaronder:

 • a) De kandidaat wordt achtereenvolgens vermeld met achternaam, alle voorletters, geboortedatum en gemeente of woonplaats, zoals deze blijken uit de Basisregistratie Personen (BRP).
 • b) Achter elke voorletter volgt een punt (‘.’).
 • c) Iedere afzonderlijke voornaam wordt tot één voorletter afgekort. Dus de voornaam “Theo” wordt “T.” en niet “Th.”; Willem-Alexander (met streepje) wordt “W.” en niet “W.A.”; en Willem Alexander (zonder streepje) wordt “W.A.” en niet “W.”
 • d) Voorvoegsels bij de achternaam worden vóór de achternaam vermeld en met kleine letters geschreven, tenzij uit de BRP blijkt dat het voorvoegsel inderdaad met een hoofdletter hoort.
 • e) Nadere aanduidingen van de naam, mits op de gebruikelijke wijze afgekort, mogen aan de naam worden toegevoegd. Onder deze nadere aanduidingen worden uitsluitend de aanduidingen sr. en jr. en afkortingen van patroniemen verstaan.
 • f) Adellijke titels en predicaten worden als onderdeel van de achternaam beschouwd en kunnen als zodanig vóór de achternaam op de kandidatenlijst worden vermeld. Daarbij worden adellijke titels voluit geschreven en worden predicaten afgekort.
 • g) Academische titels en militaire rangen worden niet vermeld; zoals professor, mr. of kolonel.
 • h) Aan de vermelding van een woonplaats buiten Nederland wordt tussen haakjes de tweeletterige landencode toegevoegd, zoals deze blijkt uit ISO-norm 3166.
 • i) Kennelijke verschrijvingen en fouten van ondergeschikt belang worden tijdens het onderzoek van de lijsten ambtshalve door het Centraal Stembureau aangepast.

We verwijzen graag naar de “Beleidsregel Kiesraad vermelding kandidaten op kandidatenlijst” op de site van Kiesraad

2.8 Ondersteunende software voor partijen (OSV)

De Kiesraad heeft aangegeven weer de applicatie “ondersteunende software verkiezingen” (OSV) voor partijen te zullen leveren. Deze software ondersteunt de partijen bij het opstellen van de kandidatenlijsten en het aanmaken van de verschillende bijbehorende modellen (H 1, H 3-1, H 3-2, H 4 en H 9). De nieuwe versie wordt begin september verwacht en wordt dan zo spoedig mogelijk doorgestuurd naar alle partijen.

N.B. Het gaat hier slechts om ondersteunende software: het papieren proces is en blijft leidend bij de besluitvorming van het Centraal Stembureau. 

2.9 Onderzoek geldigheid kandidaten en kandidatenlijst

Partijen die een kandidatenlijst inleveren, moeten voldoen aan alle eisen van Hoofdstuk H van de Kieswet en Hoofdstuk H van het Kiesbesluit. Het Centraal Stembureau onderzoekt dit. Daarbij is het ingeleverde papieren dossier leidend en niet de eventuele ondersteunende digitale bestanden uit de OSV-software of andere applicaties. 

Op dinsdag 12 oktober zal het Centraal Stembureau in een besloten zitting (zonder publiek) alle ingeleverde kandidatenlijsten en bijlagen onderzoeken en voorlopig beoordelen. Als een of meer stukken niet in orde zijn of ontbreken, zal het Centraal Stembureau de inleveraar van de betreffende partij hier zo spoedig mogelijk over informeren. De partij heeft dan nog de gelegenheid om op woensdag of donderdag tussen 09:00 en 17:00 alsnog de gebreken te herstellen en nieuwe stukken aan te leveren. 

Op vrijdag 15 oktober zal het Centraal Stembureau in een openbare zitting (met publiek) definitief oordelen over de geldigheid van de kandidaten en de kandidatenlijsten. Het tijdstip van deze zitting wordt via de website van de beide gemeenten bekend gemaakt: dit zal om 10:00 of om 16:00 zijn (afhankelijk van nog vast te stellen nieuwe wet TCVW). 

N.B. Als uw kandidatenlijst na 17:00 uur op maandag 11 oktober wordt ingeleverd, dan kan dit verzuim niet hersteld worden. Uw partij doet dan niet mee aan de komende verkiezingen. Zorg dus dat u alles op tijd fysiek inlevert op het gemeentehuis, Parelhof 1 in Heerhugowaard (dus niet in Langedijk!).