Zienswijze herindelingsontwerp

Iedereen die dat wil kon tot en met 12 december 2019 een reactie geven op het herindelingsontwerp. In de zienswijze kon u aangeven of u het wel of niet eens bent met (onderdelen van) het herindelingsontwerp en waarom.

Zienswijze indienen niet meer mogelijk

De ter inzageperiode van het herindelingsontwerp gemeenten Langedijk en Heerhugowaard is afgelopen. Het is niet meer mogelijk een zienswijze in te dienen.

Zienswijzen die na 12 december 2019 zijn binnengekomen worden niet meegenomen.

B&W beoordelen de zienswijzen en stellen een reactienota op. In deze reactienota wordt alle ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. Daarnaast wordt aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het herindelingsontwerp. De reactienota worden op de websites www.gemeentelangedijk.nl en www.heerhugowaard.nl geplaatst en wordt niet aan u persoonlijk verstuurd. Uw persoonlijke gegevens worden niet opgenomen in de reactienota.

Vervolg

In maart 2020 komt het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. De reactienota maakt onderdeel uit van het herindelingsadvies. Dit advies bespreken de betreffende colleges van B&W en de raden. Na vaststelling door de raden wordt het herindelingsadvies doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Staten sturen het advies dan met hun zienswijze voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De beoogde datum van de herindeling is 1 januari 2022.