Zienswijze herindelingsontwerp

Iedereen die dat wil kan tot en met 12 december 2019 een reactie geven op het herindelingsontwerp. In de zienswijze geeft u aan of u het wel of niet eens bent met (onderdelen van) het herindelingsontwerp en waarom.

Zienswijzen die na 12 december 2019 zijn binnengekomen worden niet meegenomen.

U richt een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente waar u woont. Geef de datum, uw naam, adres, postcode en woonplaats aan. Deze informatie is verplicht en wordt gebruikt voor de administratieve verwerking.

B&W beoordelen de zienswijzen en stellen een reactienota op. In deze reactienota wordt alle ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. Daarnaast wordt aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het herindelingsontwerp. De reactienota worden op de websites www.gemeentelangedijk.nl en www.heerhugowaard.nl geplaatst en wordt niet aan u persoonlijk verstuurd. Uw persoonlijke gegevens worden niet opgenomen in de reactienota.

Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren:

Digitaal indienen zienswijze

U kunt uw zienswijze digitaal versturen via het online formulier. U kunt uw zienswijze ook per e-mail indienen, via info@gemeentelangedijk.nl o.v.v. zienswijze herindelingsontwerp.

Schriftelijk indienen zienswijze

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar uw college van B&W. U adresseert daarbij als volgt:

Gemeente Langedijk
t.a.v. het college van B&W
o.v.v. zienswijze herindelingsontwerp
Postbus 15
1723 ZG Noord-Scharwoude

Mondeling indienen zienswijze

Voor een mondelinge reactie kunt u tijdens de periode van terinzagelegging een afspraak maken via het Klantcontactcentrum:
Gemeente Langedijk: (0226) 33 44 33

Vervolg

In maart 2020 komt het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. De reactienota maakt onderdeel uit van het herindelingsadvies. Dit advies bespreken de betreffende colleges van B&W en de raden. Na vaststelling door de raden wordt het herindelingsadvies doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Staten sturen het advies dan met hun zienswijze voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De beoogde datum van de herindeling is 1 januari 2022.