Vraag en antwoord

De belangrijkste vragen mét antwoorden over de fusie vindt u hier.

Wat merk ik van de fusie?

Uitgangspunt is dat inwoners zoveel mogelijk voordeel hebben van de fusie en zo min mogelijk last ondervinden. Een fusie (officieel: herindeling) tussen twee gemeenten is vooral een verandering van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Door met elkaar samen te gaan, ontstaat een sterkere gemeente die een hogere kwaliteit van de dienstverlening kan leveren. Ook is de nieuwe gemeente een krachtigere gesprekspartner voor instellingen, bedrijven en andere overheden.

Krijgt de gemeente een nieuwe naam of een van de bestaande namen?

De fusiegemeente krijgt vanaf 2022 een nieuwe naam. Later in het proces wordt bepaald welke.

Blijven de dorpen en kernen bestaan?

Ja, de kernen blijven gewoon bestaan. Op de borden van de bebouwde kom blijven de vertrouwde namen van de dorpen en kernen staan. Daarbij komt dan de vermelding van de nieuwe gemeentenaam.

Wie wordt burgemeester van de nieuwe gemeente?

De provincie benoemt na de fusie eerst een waarnemend burgemeester. De nieuwe gemeenteraad start vervolgens een sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester.

Kan ik mijn mening geven?

Ja zeker, graag zelfs! In maart en april kunt u uw ideeën en zorgen delen en aangeven wat u belangrijk vindt in uw huidige gemeente. En wat u verwacht van de nieuwe gemeente. Op www.langedijkenheerhugowaard.nl, maar ook tijdens verschillende bijeenkomsten in de kernen.

Mag ik naar een bijeenkomst in een van de andere kernen?

Ja, alle bijeenkomsten zijn open voor iedereen. Woont u in Langedijk, maar gaat u liever naar een bijeenkomst in Heerhugowaard? Dan kan dat. Uiteraard geldt andersom hetzelfde.

Wordt het goedkoper?

De doelstelling van de fusie is niet dat alles goedkoper wordt, maar dat de kwaliteit wordt verhoogd. Met andere woorden: een beter product voor hetzelfde geld. Het streven is wel om zo zuinig mogelijk om te gaan met gemeenschapsgeld.

Waarom willen Langedijk en Heerhugowaard samen verder als een gemeente?

De gemeente heeft er de laatste jaren veel taken bij gekregen. Tegelijkertijd is er de afgelopen jaren bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. De organisatie is daardoor kwetsbaar geworden. Door de organisaties van Heerhugowaard en Langedijk samen te voegen wordt die kwetsbaarheid verminderd. Naar verwachting neemt de kwaliteit van het werk bovendien toe omdat verschillende mensen op een functie daarin diverse vaardigheden en kennis kunnen inbrengen. Door niet alleen de ambtelijke organisaties van beide gemeenten, maar ook de besturen te fuseren ontstaat een gemeente met meer slagkracht en een hogere kwaliteit van de dienstverlening.

Wie beslist over de nieuwe gemeentelijke indeling?

Gemeentelijke herindeling wordt bij de wet geregeld. De gemeenteraden hebben op  26 februari 2019 het principebesluit genomen. Vervolgens wordt een herindelingsontwerp gemaakt. De gemeenteraden stellen dit vast en  leggen het daarna ter inzage. Wie dat wil, kan dan een zienswijze indienen. Daarna wordt op basis van het herindelingsontwerp een herindelingsadvies opgesteld. Dit advies gaat eerst naar de provincie en daarna naar Den Haag. Het besluit wordt uiteindelijk genomen door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer door in te stemmen met het wetsvoorstel.

Wie betaalt de kosten van de herindeling?

De gemeenten ontvangen van het Rijk een vergoeding, de zogenoemde frictiekostenvergoeding. Hieruit worden onder andere de kosten voor het samenvoegen van de ambtelijke- en griffieorganisaties betaald. Ervaringen bij recente herindelingen leert dat deze vergoeding ruimschoots voldoende is.

Wat is het verschil tussen een fusie en een herindeling?

Een herindeling is de officiële term voor een fusie bij gemeenten. Een gemeente kan op twee manieren fuseren: ambtelijk en bestuurlijk. Bij een ambtelijke fusie gaan er twee of meerdere gemeentelijke organisaties samen, maar behouden deze hun eigen bestuur. Elke gemeente heeft dan nog een eigen gemeenteraad en een eigen college van burgemeester en wethouders.

Bij een bestuurlijke fusie gaan twee gemeenten samen op in één nieuwe gemeente. Daarvoor is een herindeling nodig. De herindeling heeft betrekking op het samenvoegen van de grondgebieden van beide  gemeenten. Dit samenvoegen is een wettelijke procedure.

Langedijk en Heerhugowaard gaan per 1 januari 2020 ambtelijk fuseren en per 1 januari 2022 bestuurlijk.

Waar moet ik straks een nieuw paspoort of rijbewijs aanvragen?

Voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs is het nog nodig langs te komen bij de gemeente. Inwoners van Langedijk kunnen daarvoor na de zomer van 2019 terecht in De Binding aan de Bosgroet in Zuid-Scharwoude. Daar wordt nu gebouwd aan een nieuw onderkomen voor de publieks- en bestuursfuncties van de gemeente.

Beslist de gemeenteraad van Heerhugowaard straks over ons Langedijk?

De nieuwe gemeente krijgt een nieuwe gemeenteraad. Voordat de nieuwe gemeente van start gaat, zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In de beide gemeenten worden op dezelfde dag verkiezingen gehouden. Kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad kunnen zowel uit Langedijk als uit Heerhugowaard komen.  Inwoners kiezen hieruit wie de komende vier jaar hun vertegenwoordigers zijn in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente.

Hoe is het besluit om te willen fuseren tot stand gekomen?

De gemeenteraad is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. In 2013 is gestart met nadenken over vormen van samenwerking. Dat leidde in 2014 tot een verkennend onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Langedijk. Daaruit bleek dat zelfstandig blijven geen optie was, maar dat een ambtelijke fusie minimaal nodig was ter versterking van de uitvoeringskracht van Langedijk. Vervolgens is in 2017 een Toekomstvisie opgesteld. Op basis daarvan besloten de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard tot een ambtelijke fusie. Een vergelijking die daarna werd uitgevoerd tussen een bedrijfsplan voor een ambtelijke of bestuurlijke fusie gaf de doorslag en deed de gemeenteraden op 26 februari 2019 besluiten dat een bestuurlijke fusie de beste optie was. Daarop namen de raden een principebesluit.

Is de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard al besloten?

Er is nu een principebesluit genomen. Dat betekent dat de beide gemeenten hebben besloten dat ze met elkaar willen fuseren. Voordat ze ook daadwerkelijk met elkaar kunnen fuseren, zijn nog twee besluiten nodig van de gemeenteraden. In juli 2019 besluiten de gemeenteraden of het herindelingsontwerp ter  inzage kan worden gelegd. Daarna volgt een besluit over het herindelingsadvies. Dat is het besluit van de raad dat genomen wordt na de ter inzage legging van het herindelingsontwerp en de reactie op de eventueel ingediende zienswijzen. Het uiteindelijke besluit is een wetgevingsbesluit dat wordt genomen door de Eerste Kamer. Daarvoor zitten nog adviesmomenten van Provincie, Raad van State en Tweede Kamer.

Waarom is er vooraf geen enquête gehouden?

Er is niet gekozen voor een volksraadpleging vooraf, maar voor het spreken met inwoners na het nemen van het principebesluit. Op deze manier is er meer ruimte voor een echt gesprek en worden argumenten en discussiepunten goed duidelijk.

Wat doet de gemeente met signalen over dat mensen het niet eens zijn met de of deze fusie?

De gemeente verzamelt dit soort signalen actief en op verschillende manieren. Onder andere met een website waarop inwoners een reactie kunnen achterlaten en door bijeenkomsten te organiseren in de dorpskernen van de beide gemeenten. De signalen worden meegenomen bij het opstellen van het herindelingsontwerp. Ook de gemeenteraden horen en zien deze signalen. Ze zijn voor hen belangrijk om straks het herindelingsontwerp goed te kunnen beoordelen.

Waarom niet gestopt bij een ambtelijke fusie?

Langedijk en Heerhugowaard werken op veel gebied al zeer nauw samen. Samen hebben de gemeenten een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van een ambtelijke fusie. Dit onderzoek wees uit dat een ambtelijke fusie goed zou zijn maar, mede omdat de gemeenten al zo nauw samenwerken, de echte winst te behalen is bij een bestuurlijke fusie. Deze conclusie was voor de gemeenteraden aanleiding om het principebesluit te nemen voor een bestuurlijke fusie.

Klopt het dat de Commissaris van de Koning heeft gezegd dat Sint Pancras vanuit de helikopter gezien bij Alkmaar lijkt te horen?

Remkes zei in juli 2016 over een mogelijke fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk in een interview met de Alkmaarsche Courant: “Er zijn ook nog wel een paar partiële oplossingen denkbaar. Zo kun je apart kijken naar de toekomst van Sint Pancras.” En hij zei in dat interview inderdaad: “Ik vind dat je vanuit de helikopter naar de meest logische ontwikkeling in het gebied moet kijken.” Remkes beschouwde dit dus feitelijk. Hij heeft daarna in zijn functie als Commissaris van de Koning geen sturende beweging gedaan om het voornemen van Langedijk om ongedeeld te willen te fuseren met Heerhugowaard te beïnvloeden.

Wat is er waar van het gerucht dat Heerhugowaard ‘alles of niets wil’ als het gaat om de dorpskernen?

De gemeente Heerhugowaard heeft, net als Langedijk, het principebesluit genomen om te willen fuseren. Daarbij heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard in een unaniem aangenomen motie van 18 september 2018 uitgesproken dat de huidige gemeentegrenzen van beide gemeenten het uitgangspunt zijn.

Hoe wordt de petitie uit Sint Pancras meegenomen in het voorgenomen herindelingsontwerp?

Indien en nadat de petitie wordt aangeboden zal de opzet en inhoud daarvan worden beoordeeld en vervolgens worden betrokken bij het op te stellen herindelingsontwerp.

In Koedijk is er angst dat als Koedijk bij Alkmaar komt het volgebouwd wordt. Dat kan toch niet? Dat is toch een natuurgebied?

Dit kan inderdaad niet zo maar. Een gemeente kan bij woningbouw in het buitengebied niet zo maar ‘zelfstandig’ handelen. Hierbij geldt streng beleid vanuit de provincie, die het in principe niet toestaat.

Wat is een herindelingsontwerp en wat staat daar precies in?

Een herindelingsontwerp is een document waarin de noodzaak van de herindeling en de samenstelling van partners wordt onderbouwd. Ook geeft het de grenzen van de nieuwe gemeente weer. Verder wordt in het herindelingsontwerp vaak een visie op de toekomst van de nieuwe gemeente opgenomen. Na besluitvorming in de gemeenteraden wordt het ontwerp ter inzage gelegd.

Gaat onze postcode veranderen?

Nee, we denken dat dat niet hoeft, maar we zoeken het voor u uit.

Hebben wij nog inspraak?

De gemeenteraad heeft gezegd: we willen graag weten hoe de inwoners er over denken. Dat had ook een weg kunnen zijn voor het principebesluit. Maar dan is het nog een beetje vaag. Voordat we de weg naar de fusie bekrachtigen, willen we weten hoe u er over denkt. Dat kunt u nu laten weten, bijvoorbeeld op de website, of als het herindelingsontwerp klaar is. Het ligt dan een aantal maanden ter inzage en u kunt een zienswijze indienen. Dat is een officiële manier om uw mening kenbaar te maken. Daarna moet de gemeenteraad nog een besluit nemen over het herindelingsadvies aan provincie en de wetgever. Ook bij die besluitvorming is op de gebruikelijke manier inspraak mogelijk.

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een officiële reactie die een belanghebbende (u als inwoner of ondernemer bijvoorbeeld) kan sturen als reactie op een ontwerpbesluit. Zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het herindelingsontwerp zal naar verwachting 10 weken ter inzage liggen na vaststelling in de gemeenteraad op 10 juli 2019.

Waarom is er niet gelijk gekeken naar een fusie met ook Alkmaar?

De gemeente Langedijk heeft onderzoek gedaan naar mogelijke fusiepartners en heeft hierin gekozen voor Heerhugowaard. De gemeente Heerhugowaard was zelf niet actief op zoek naar een fusiepartner. Langedijk en Heerhugowaard werken op veel gebied al zeer nauw samen. Samen hebben de gemeenten een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van een ambtelijke fusie. Dit onderzoek wees uit dat een ambtelijke fusie goed zou zijn maar, mede omdat de gemeenten al zo nauw samenwerken, de echte winst te behalen is bij een bestuurlijke fusie. Er wordt op vele gebieden met Alkmaar al goed samengewerkt vanuit de HAL-samenwerking, maar ook met Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Een fusie met Alkmaar of een andere gemeente is op dit moment niet aan de orde.

Korte lijnen met de organisatie en het bestuur zijn belangrijk, gaat dat niet verloren door de fusie?

Contact met inwoners moet altijd op kleine schaal mogelijk zijn. Niet alleen voor de gemeente, ook voor het bestuur en de gemeenteraad is dit belangrijk. Dit onderwerp is een belangrijk onderdeel in het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente. Met de fusie groeien we richting een inwoneraantal van 80.000. Dit is ook de grootte die de Rijksoverheid propageert. Zo kun je een goede professionaliseringsslag maken en tegelijkertijd bureaucratie voorkomen.

Moeten we dan nog steeds voor alles naar het gemeentehuis toe?

Op het gebied van dienstverlening zijn er geen veranderingen, de loketten blijven in zowel Heerhugowaard als Langedijk en ook het aanvragen van bijvoorbeeld een rijbewijs zal niet veranderen. Wel volgen wij nieuwe manieren van dienstverlening. Zo is het in andere gemeente als proef in sommige plaatsen mogelijk om een nieuw paspoort thuis te regelen. De gemeente komt dan bij u langs. Wij volgen de resultaten van dit soort proeven op de voet en wanneer ze succesvol blijken, zullen wij de mogelijkheden voor onze gemeente onderzoeken.

Wat zijn de gevolgen voor de gemeentelijke lasten?

Op dit moment is nog niet te zeggen wat de gevolgen van de fusie precies betekenen voor de gemeentelijke lasten. Dit is namelijk iets waar de nieuwe gezamenlijke gemeenteraad over moet besluiten. De insteek van de fusie is wel om het beste van de twee gemeenten samen te brengen.

Gaan dubbele voorzieningen niet verdwijnen?

De uitgangspunt van beide gemeenteraden is om alle voorzieningen die er nu in beide gemeente zijn, te behouden.