Herindelingsontwerp gemeenten Langedijk-Heerhugowaard

B&W van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard hebben hun beide gemeenteraden vandaag, vrijdag 12 juli, het volgende laten weten:

Geachte raad,

Inleiding

In uw vergadering van 26 februari 2019 heeft u een principebesluit tot herindeling met de gemeente Heerhugowaard per 1 januari 2022 genomen. Daarbij heeft u ons tevens de opdracht gegeven om samen met het college van Heerhugowaard het herindelingsontwerp vorm te geven.

Voorbereiding herindelingsontwerp

Op basis van het aan u toegezonden plan van aanpak en de offerte van Berenschot is de afgelopen periode toegewerkt naar een herindelingsontwerp dat wij volgens planning vandaag aan u zouden toezenden.

Met uw besluit van 26 februari 2019 heeft u kenbaar gemaakt dat de criteria in het nieuwe ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling’ leidend zijn bij de voorgenomen herindeling. Gisteren, 11 juli, hebben wij daarover in het licht van recente ontwikkelingen (waaronder een Algemeen Overleg van de Tweede Kamercommissie) gesproken met een afvaardiging van het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland. Daaruit is gebleken dat GS zich achter de door Langedijk en Heerhugowaard ingezette koers schaart, maar tevens dat wij gezamenlijk van oordeel zijn dat het concept-herindelingsontwerp op een aantal punten vraagt om een nadere beschouwing c.q. verdieping.

Procesinformatie

Bovenstaande impliceert dat wij u vandaag het definitieve concept-herindelingsontwerp niet kunnen toesturen en er voor wat betreft het te volgen tijdpad een wijziging optreedt. Ons voorstel hierbij is om de behandeling van het concept-herindelingsontwerp in de beide raden te verplaatsen van 25 september naar 8 oktober a.s. Tevens stellen wij voor hierover 2 forumvergaderingen te beleggen, te weten op 25 september en 1 oktober a.s. De stukken worden u daarvoor begin september a.s. toegestuurd. GS hebben deze gehele aanpak onderschreven.