De meestgestelde vragen over besluit ambtelijke fusie

De gemeente Langedijk gaat samen met de gemeente Heerhugowaard één werkorganisatie vormen. Bij deze ambtelijke fusie houden allebei de gemeenten een zelfstandig bestuur. De gemeente Langedijk blijft dus bestaan. Hieronder vindt u de elf meestgestelde vragen en de antwoorden daarop.

Verdwijnt Langedijk?

Nee, Langedijk blijft een zelfstandige gemeente. De ambtenaren van de gemeente gaan met de ambtenaren van Heerhugowaard in één organisatie werken. De gemeente Langedijk houdt een eigen gemeenteraad en een eigen college van burgemeester en wethouders.

Wat betekent de fusie voor inwoners en ondernemers in Langedijk?

De twee gemeenten zetten in op een efficiënt werkende organisatie waarbij de kwaliteit van dienstverlening verbetert, de organisatie minder kwetsbaar is en er op termijn een kostenbesparing gerealiseerd wordt. Met de ambtelijke fusie versterken wij beide gemeenten.

Komt er na de ambtelijke fusie ook nog een bestuurlijke fusie?

De gemeenteraad heeft op 18 april 2017 besloten om een zelfstandige gemeente te blijven. De ambtelijke fusie maakt dat mogelijk. Het versterkt een zelfstandig Langedijk. Tot een bestuurlijke fusie, dus het samengaan van Langedijk en Heerhugowaard tot één gemeente, is niet besloten. Bij het besluit om een ambtelijke fusie aan te gaan met de gemeente Heerhugowaard, besloot de gemeenteraad van Langedijk ook om voor het eind van 2018 een toetsingskader op te stellen. Dit toetsingskader brengt in beeld welke mogelijke samenwerkingsvormen er in de toekomst zijn in de Regio Alkmaar en Noord-Holland Noord.

Waarom is besloten tot een ambtelijke fusie?

De gemeente heeft er de laatste jaren veel taken bij gekregen. Tegelijkertijd is er de afgelopen jaren bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. De organisatie is daardoor kwetsbaar geworden. Als er maar één ambtenaar een bepaalde functie heeft en deze wordt ziek of heeft vakantie, dan kan dat gevolgen hebben voor de uitvoering van de taak. Door de organisaties van Heerhugowaard en Langedijk samen te voegen wordt die kwetsbaarheid verminderd. Naar verwachting neemt de kwaliteit van het werk bovendien toe omdat verschillende mensen op een functie daarin diverse vaardigheden en kennis kunnen inbrengen.

Waarom ambtelijk fuseren als de voorbeelden in de omgeving niet goed zijn?

De ambtelijke organisatie van Langedijk is te klein om alle taken die de gemeente heeft op een goede manier te kunnen uitvoeren. De gemeente kreeg er de afgelopen jaren veel taken bij en er komen nog steeds nieuwe taken op ons af. Door de ambtenaren van Heerhugowaard en Langedijk bij elkaar te voegen, ontstaat een grotere organisatie. Bij ambtelijke fusies in de regio is er vaak meer dan één partner. Dat maakt een samenwerking moeilijker en kan problemen opleveren. Wij kijken goed naar de voorbeelden om ons heen en proberen daarvan te leren.  

Wat kost de fusie?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Als het besluit tot samengaan door beide gemeentes is genomen, wordt eerst een plan gemaakt om het te realiseren. Dan wordt duidelijk wat er nodig is. De kosten bestaan uit proceskosten en investeringskosten. De proceskosten zijn voor de begeleiding die er zal zijn om te komen tot één ambtelijke organisatie. De investeringskosten zijn er om het mogelijk te maken dat de medewerkers in de organisatie goed kunnen werken.  Denk hierbij aan goede ICT-voorzieningen en dergelijke. Als Langedijk besloten had om zelf een organisatie te houden, dan hadden ook diverse investeringen gedaan moeten worden.

Waar kan ik straks terecht voor een paspoort, ondersteuning, of vergunning?

De dienstverlening voor inwoners blijft dichtbij. Volgend jaar (2019) verhuizen alle publieksfuncties naar het naast het huidige gemeentehuis gelegen gebouw De Binding. U kunt daar terecht voor uw paspoort, ondersteuning, vergunning of een ander product van de gemeente.
Ook wanneer de ambtelijke fusie heeft plaatsgevonden.

Blijft het gemeentehuis in Langedijk?

In 2019 verhuizen alle publieksdiensten en het bestuur van de gemeente Langedijk naar gebouw De Binding naast het huidige gemeentehuis. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burgers is geregeld. Daarom is gekozen voor De Binding. De medewerkers die geen publieksfunctie hebben, krijgen een nieuwe werkplek.

Behouden Langedijk en Heerhugowaard ieder hun eigen karakter?

Ja, daar waken de twee gemeentebesturen over. Zij bepalen net als nu wat er gebeurt in het belang van de inwoners van hun gemeente. De gemeenten hebben ieder een eigen begroting. De gemeentebesturen bepalen wat ze met dat geld in hun eigen gemeente willen doen. De nieuwe organisatie voert uit wat de gemeentebesturen besluiten. De nieuwe organisatie kan dus een bepaalde dienst voor de ene gemeente wel leveren en voor de andere niet. Ook kan de uitvoering van de dienst verschillen tussen de gemeenten.

Waarom hebben inwoners geen zeggenschap gehad?

Het besluit tot een ambtelijke fusie is genomen na een periode waarin meerdere onderzoeken zijn uitgevoerd. Hierbij is ook onderzocht hoe inwoners tegenover de toekomst van hun gemeente staan. Hiervoor is een zogenoemde ‘townhall meeting’ geweest, zijn rondetafelgesprekken gehouden en is een enquête verspreid onder alle Langedijker huishoudens.

Hoe gaat het nu verder na dit besluit?

De tijdsplanning ziet er nu als volgt uit: in het eerste deel van 2018 wordt nagedacht over de inrichting van de procesvoering. Daarna volgen fase 1 (initiëren en verkennen) en fase 2 (op weg naar een bedrijfsplan). Tussentijds zullen de raden om een richtinggevende uitspraak worden gevraagd. In 2019 zal een bedrijfsplan worden gemaakt, een gemeenschappelijke regeling worden opgesteld en een begroting vastgelegd. Daarna volgt de inrichting van de nieuwe organisatie op algemeen, bestuurlijk, financieel, organisatorisch niveau en een toekomstvisie. Als stip op de horizon is 1 januari 2020 bepaald voor de start van de ambtelijke samenwerking tussen Langedijk en Heerhugowaard.