Bezwaarschriften- en Klachtencommissie

Bij de gemeente komen wekelijks bezwaren en klachten binnen van burgers of bedrijven en instellingen.

De bezwaren en klachten kunnen betrekking hebben op een afgegeven vergunning voor de bouw van een huis of appartementencomplex, een schuur of carport, maar ook tegen het afwijzen van een urgentieaanvraag of een bijstandsuitkering.

Om deze bezwaren en klachten zorgvuldig te kunnen behandelen is de Commissie voor de Bezwaarschriften/ Klachtencommissie ingesteld. Deze commissie is een onafhankelijk orgaan en biedt diegene die het bezwaar of een klacht heeft ingediend gelegenheid om zonodig een toelichting te geven. De commissie luistert ook naar het verweer van het college. Ook andere belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld vergunninghouder of omwonenden) kunnen gehoord worden. De zittingen van de commissie zijn weliswaar openbaar, maar het is gebruikelijk dat kwesties met een zeer persoonlijk karakter, zoals bijstandskwesties, achter gesloten deuren worden behandeld. Daar is dus geen pers of publiek bij. Bovendien kan de voorzitter op het moment van behandelen bepalen dat gezien de inhoud, een zaak alsnog achter gesloten deuren zal plaatsvinden. Na iedereen gehoord te hebben geeft de commissie een oordeel in de vorm van een advies aan het college. Het college beslist uiteindelijk of het bezwaar of klacht gegrond wordt verklaard of niet.
 

Hoorzittingen

De Commissie voor de Bezwaarschriften/ Klachtencommissie komt in de regel één keer per maand bijeen op maandagochtend in het gemeentehuis van Zuid-Scharwoude. De bijeenkomsten beginnen meestal om 09.30 uur. In een zitting worden over het algemeen meerdere bezwaren afgehandeld.
 

Data voor 2020

 • maandag 13 januari 2020

Agenda 13 januari

09.30 uur bezwaar omgevingsvergunning (openbaar)
10.00 uur gehandicaptenparkeerkaart (openbaar)
10.30 uur Participatie (besloten)

 • maandag 3 februari 2020
 • maandag 2 maart 2020
 • extra zitting: maandag 16 maart 2020
 • maandag 6 april 2020
 • maandag 4 mei 2020
 • maandag 8 juni 2020
 • extra zitting: maandag 22 juni 2020
 • maandag 24 augustus 2020
 • maandag 7 september 2020
 • extra zitting: maandag 21 september 2020
 • maandag 5 oktober 2020
 • maandag 2 november 2020
 • maandag 30 november 2020
 • extra zitting: maandag 14 december 2020

 

Onafhankelijke klachtencommissie

Als burgers vinden dat zij benadeeld zijn door een medewerker of het bestuur van de gemeente, kunnen zij een klacht indienen. Er is een onafhankelijke klachtencommissie, bestaande uit mensen die niet aan de gemeente verbonden zijn. Deze commissie behandelt alle bezwaren en klachten van de bevolking. De klacht wordt volgens een vaste procedure behandeld. De klachten en bezwaarschriften komen op de afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken terecht, ter voorbereiding. Deze afdeling is verplicht de feiten te verzamelen en een samenvatting te geven in een advies voor de commissie. De commissie nodigt de mensen die een klacht hebben gestuurd uit voor een hoorzitting. Daarin kunt u zelf een toelichting geven over uw bezwaar of klacht. Van de hoorzitting worden notulen gemaakt, de commissie schrijft tevens een conclusie en een advies voor het gemeentebestuur. Als het college dit advies heeft gelezen en besproken, krijgt de klager bericht thuis over het besluit van de commissie of zij de klacht gegrond vindt of niet. Er zijn twee uitzonderingen waarbij de klacht niet in behandeling wordt genomen door de gemeente. Dat is bij anonieme klachten en bij klachten over zaken die meer dan een jaar geleden hebben gespeeld.