Bezwaarschrift

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst. Of als u het niet eens bent met de vergunning die uw buurman heeft gekregen. Dit staat dan in de brief of in de tekst van de bekendmaking vermeld.

Aanvraag

U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking per brief (via post of afgeven op het gemeentehuis) in bij de gemeente. Als het bezwaarschrift te laat wordt ingediend, zal het niet behandeld worden. Bezwaarschriften per e-mail worden ook niet behandeld.
 

Aanpak

In uw bezwaarschrift moet staan:

  • Uw naam en adres;
  • De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
  • Een omschrijving en de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (of een kopie van de beslissing of publicatie);
  • De redenen van uw bezwaar;
  • Uw handtekening.

Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling.
 

Voorwaarden

U kunt bezwaar maken als dit in de brief of in de tekst van de bekendmaking vermeld staat. U kunt iemand anders vragen namens u een bezwaarschrift in te dienen. U moet dan wel deze persoon hiervoor machtigen. De gemachtigde kan dan ook namens u het bezwaarschrift toelichten tijdens de hoorzitting.
 

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar aantekent, is de beslissing nog wel rechtsgeldig. Dit betekent dat u moet doen wat de gemeente heeft besloten. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk niet uitgevoerd wordt, dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (hier zijn kosten aan verbonden).
 

Commissie

De gemeente Langedijk heeft een onafhankelijke commissie benoemd voor het behandelen van bezwaarschriften. Dit houdt in dat de voorzitter en de leden van de commissie geen andere banden hebben met de gemeente Langedijk. Zij adviseren het gemeentebestuur dus onpartijdig over uw bezwaar. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting door de commissie, waar u uw bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen. Meer informatie over de Bezwaarschriften- en Klachtencommissie
 

Hoorzitting

Hoorzittingen vinden plaats op een maandagochtend in De Binding, Bosgroet 2 te Zuid-Scharwoude. De hoorzitting is openbaar, tenzij er gewichtige redenen zijn om de zitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Bij de hoorzitting zijn in de regel de volgende personen aanwezig:

  • Bezwarencommissie (twee of drie leden);
  • Secretaris van de commissie;
  • Bezwaarde;
  • Vergunninghouder (bijvoorbeeld bij omgevingsvergunningen);
  • Vertegenwoordiger van het gemeentebestuur.

Uiteraard staat het u vrij om iemand mee te nemen naar de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting krijgt u eerst de gelegenheid uw bezwaar toe te lichten. Vervolgens krijgt de vertegenwoordiger van de gemeente de gelegenheid om het standpunt van de gemeente te verwoorden en daarna eventueel de vergunninghouder. Daarna zal de commissie vragen stellen en krijgen alle partijen nog een keer het woord. Na de hoorzitting beraadslaagt de commissie in beslotenheid over het uit te brengen advies. Dit advies wordt uitgebracht bij het bestuursorgaan van de gemeente Langedijk, die er vervolgens een besluit over neemt. Nadat het besluit genomen is, krijgt u dit thuisgestuurd met daarbij gevoegd het advies en verslag van de commissie. Indien u een gegrond bezwaar heeft, zal het besluit worden ingetrokken of aangepast.
 

Behandeltermijn

De gemeente neemt binnen 12 weken (nadat de termijn om bezwaar te maken is afgelopen) een beslissing op het bezwaarschrift. De gemeente kan dit eenmaal met 6 weken verlengen.
 

Beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. Lees meer over in beroep gaan op www.rechtspraak.nl.