Klachten, bezwaar en beroep

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

 • Planschade schadevergoeding

  De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Er kan bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk worden gebouwd. Of een nieuwe weg worden aangelegd. U kunt daardoor schade lijden. Dat heet planschade.

 • Klachtenregeling

  De mensen die bij de gemeente werken, proberen dit zo goed mogelijk te doen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een bestuursorgaan of medewerker (een ambtenaar, een wethouder) van de gemeente.

 • Bezwaarschrift

  Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst. Of als u het niet eens bent met de vergunning die uw buurman heeft gekregen. Dit staat dan in de brief of in de tekst van de bekendmaking vermeld.

 • Bezwaarschriften- en Klachtencommissie

  Bij de gemeente komen wekelijks bezwaren en klachten binnen van burgers of bedrijven en instellingen.

 • Onafhankelijk Meldpunt Integriteitschendingen

  Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele politieke ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele organisatie en het hele bestuur in al zijn geledingen aangaat.