Privacystatement

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals bepaald is in de Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit gebeurt als u gebruik maakt van de diensten van de gemeente. Of omdat u deze gegevens aan de gemeente geeft. Dit gaat bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum en -plaats of uw contactgegevens. Welke gegevens verwerkt worden hangt af van het product of de dienst die u gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Langedijk verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons geeft zoals

 • uw naam,
 • adresgegevens,
 • geboortedatum en geboorteplaats,
 • uw contactgegevens.

Afhankelijk van het product of dienst worden er meer of minder gegevens van u verwerkt. In de Verwerkingsregisters kunt u zien voor welk proces er welke gegevens worden gebruikt. Wie de ontvangers van deze gegevens zijn, voor welk doel ze worden verzameld en wat de bewaartermijn is.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op uw privacy. Een bijzonder persoonsgegeven is informatie over, onder andere:

 • uw godsdienst,
 • politieke voorkeur,
 • seksuele geaardheid,
 • gezondheid,
 • strafrechtelijk verleden,
 • etniciteit.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook uw gevoelige persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van bepaalde diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. In de Verwerkingsregisters kunt u lezen voor welk proces er welke gegevens worden gebruikt. Wie de ontvangers van deze gegevens zijn, voor welk doel ze worden verzameld en wat de bewaartermijn is.


Verwerkingsdoelen en rechtmatige grondslag

Het verwerken van uw gegevens mag alleen als daarvoor een rechtmatige grondslag is. Deze grondslagen zijn

 • toestemming,
 • overeenkomst,
 • wettelijke verplichting,
 • vitaal belang,
 • publiekrechtelijk taak.

Gemeente Langedijk verwerkt de meeste gegevens onder de grondslag wettelijke verplichting, publiek rechtelijke taak of algemeen belang en daar waar dat van toepassing is, met uw toestemming.


Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Voor niet-wettelijke gespecificeerde bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld voor de inschrijving van een nieuwsbrief, maken wij vooraf duidelijk hoe lang uw gegevens bewaard worden. Wettelijke bewaartermijnen, voor doeleinden met een wettelijke grondslag, hoeven niet specifiek genoemd te worden. Wij houden ons dan aan de verplichtingen die in de Archiefwet staan.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties, waaronder de gemeente, uw gegevens. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties helpt hierbij. Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit in eerste instantie bij de organisatie waar het om gaat. In de gevallen wanneer het niet duidelijk is bij welke organisatie je moet zijn, is er het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties. Dit meldpunt is te vinden op rvig.nl/mfo.Via een van de drie formulieren: voor burgers, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties, kan online een melding worden gedaan.

Delen met derden

Persoonsgegevens mogen gedeeld worden met derden zolang het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld (bijvoorbeeld voor onderzoek en statistiek). Dit wordt als een verenigbaar doel beschouwd. Als hier sprake van is, wordt u hierover geïnformeerd.  Voor het delen van data naar partijen in landen buiten de Europees Economische Ruimte (EER) zijn aanvullende regels. In de Verwerkingsregisters is aangegeven wanneer wij dit doen.

Gemeente Langedijk verstrekt uw gegevens niet zonder waarborgen aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Langedijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Beveiliging

De privacywetgeving verplicht een goede bescherming van persoonsgegevens door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Gemeente Langedijk neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.


Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (soms) te verwijderen. U kunt hiervoor een inzageverzoek indienen bij gemeente Langedijk. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Als het om gegevens van een kind onder de 16 jaar gaat, is het noodzakelijk dat u het ouderlijk gezag over dit kind heeft. Wij controleren dat via de rechtbank in het gezagsregister. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.


Cookies

Gegevens achterlaten op de website

De gemeente Langedijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Informatie over uw bezoek aan de gemeentelijke website www.gemeentelangedijk.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische en statistische doeleinden, en nooit ter identificatie. De informatie die u ons zelf verstrekt (bijvoorbeeld voor een informatieverzoek of het aanvragen van producten en diensten) wordt alleen gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag of reactie, en in het kader daarvan voor een eventuele informatie-uitwisseling met derden. De gegevens worden daarna overeenkomstig de eisen van de Archiefwet bewaard en vernietigd.

Om uw privacy te beschermen, geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt ook voor persoonsgegevens die verwerkt worden via onze website.


Bezoekersstatistieken

De gemeente verzamelt automatisch gegevens over het bezoek aan en het gebruik van deze website. Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken aan deze website (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruikt de gemeente alleen voor bezoekersstatistieken en om eventuele technische problemen op te lossen. Gemeente Langedijk gebruikt deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.

De gemeente Langedijk gebruikt het webstatistieken-pakket Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de Handleiding privacyvriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Toestemming vragen voor deze cookies is dan niet meer nodig. Daarom krijgt u geen cookiemelding te zien als u de website www.gemeentelangedijk.nl opent.

 

Vragen en klachten

Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor de gemeente Langedijk is Arnoud Lensen. U kunt hem benaderen door gebruik te maken van het contactformulier.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.