Wet openbaarheid van bestuur informatieverzoek

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten.

De gemeente geeft de informatie op de volgende manieren:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud. 
   

Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek om informatie doen. Maar de gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. Uitzonderingen op de stukken die u mag inzien, zijn bijvoorbeeld documenten:

 • Die over de staatsveiligheid gaan;
 • Waardoor de koning en regering in gevaar komen;
 • Waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan;
 • Waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens).

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Inspectie, controle en toezicht door de overheid;
 • Voorkennis voorkomen bij de aanvrager.
   

Termijn

De gemeente laat binnen 4 weken, nadat zij uw verzoek heeft ontvangen, van zich horen. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 4 weken.
 

Aanpak

Om te vragen om de informatie, geeft u mondeling of schriftelijk aan de gemeente door:

 • Waarover u informatie wilt hebben;
 • Welke documenten u wilt bekijken;
 • Hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen.
   

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek, kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank. Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan aan bij de rechtbank. 
 

Tips

Lees meer over de Wet openbaarheid van bestuur op de website van de Rijksoverheid.