Begroten en verantwoorden

De begrotingscyclus van de gemeente bestaat uit de volgende opeenvolgende rapportages: kadernota, begroting en meerjarenbegroting, eindejaarsrapportage, jaarrekening.